Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 34

L 29/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2011/76/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Na podstawie oceny naukowej ustalono, że glukan chity­ nowy z Aspergillus niger spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W dniu 15 stycznia 2008 r. przedsiębiorstwo Kitozyme SA zwróciło się z wnioskiem do właściwych organów Belgii o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus Niger jako nowego składnika żywności. W dniu 5 listopada 2008 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Belgii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny. W dniu 12 marca 2009 r. Komisja przekazała sprawoz­ danie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Niektóre państwa członkowskie wystoso­ wały dodatkowe uwagi. W związku z tym w dniu 27 sierpnia 2009 r. skonsul­ towano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W dniu 9 lipca 2010 r. EFSA (panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii) w „Opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa »glukanu chitynowego« jako nowego składnika żywności” (2) stwierdził, że glukan chitynowy z Aspergillus niger jest bezpieczny pod warun­ kiem przestrzegania zaproponowanych warunków stoso­ wania i poziomów spożycia.

Artykuł 1 Glukan chitynowy z Aspergillus niger zgodny ze specyfikacją w załączniku może być wprowadzany do obrotu w Unii jako nowy składnik żywności przeznaczony do stosowania w suplementach żywnościowych w dawce maksymalnej wyno­ szącej 5 g dziennie. Artykuł 2 Glukan chitynowy z Aspergillus niger dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją jest oznaczany na etykiecie środka spożyw­ czego, w którego skład wchodzi, jako „glukan chitynowy z Aspergillus niger”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Kitozyme SA, Rue Haute Claire, 4, Parc Industriel des Hauts-Sarts, Zone 2, 4040 Herstal, Belgia.

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. (2) EFSA Journal 2010; 8(7): 1687.

3.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/35

ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE GLUKANU CHITYNOWEGO Z GRZYBNI ASPERGILLUS NIGER Opis: Glukan chitynowy uzyskuje się z grzybni Aspergillus niger; jest to bezwonny, sypki proszek o żółtawym zabarwieniu. Jego zawartość w suchej masie wynosi co najmniej 90 %. Glukan chitynowy składa się zasadniczo z dwóch polisacharydów: — chityny, składającej się z powtarzających się jednostek N-acetylo-D-glukozaminy (nr CAS: 1398-61-4), — beta(1,3)-glukanu, składającego się z powtarzających się jednostek D-glukozy (nr CAS: 9041-22-9).

Specyfikacja glukanu chitynowego z Aspergillus niger

Ubytek podczas suszenia Glukan chitynowy Proporcja chityny do glukanu Popiół Tłuszcze Białka

≤ 10 % ≥ 90 % od 30:70 do 60:40 ≤ 3% ≤ 1% ≤ 6%

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 36 z 20113.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dz. U. L29 - 33 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 30 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

 • Dz. U. L29 - 1 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.