Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 34

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

Data ogłoszenia:2011-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 34

Strona 1 z 7
L 30/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2011

DECYZJE

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii (2011/77/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabili­ zacji finansowej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

się o pomoc finansową Unii Europejskiej, państw człon­ kowskich, których walutą jest euro, oraz Międzynarodo­ wego Funduszu Walutowego (MFW), w celu przywró­ cenia trwałego wzrostu gospodarki, zapewnienia prawid­ łowego funkcjonowania systemu bankowego i finansowej stabilności w Unii i w strefie euro. W dniu 28 listopada 2010 r. osiągnięto porozumienie na poziomie tech­ nicznym w odniesieniu do kompleksowego pakietu działań na lata 2010–2013.

Irlandia znalazła się ostatnio pod wzrastającą presją ze strony rynków finansowych w związku z coraz więk­ szymi obawami dotyczącymi stabilności finansów publicznych tego kraju w świetle kompleksowych środków publicznych podjętych w celu wsparcia osłabio­ nego sektora finansowego. Ze względu na nadmierne narażenie krajowego systemu bankowego na projekty związane z nieruchomościami i projekty budowlane, system ten poniósł znaczne straty w wyniku załamania się tych sektorów. Aktualny kryzys w sektorze gospo­ darki i bankowości wywarł również ogromny wpływ na finanse publiczne Irlandii, pogłębiając tym samym wpływ recesji. Niższe dochody podatkowe oraz wzrost wydatków związanych z cyklem koniunkturalnym, wyni­ kające w szczególności ze wzrostu bezrobocia, przyczy­ niły się do wysokiego poziomu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz gwałtownego pogłę­ bienia się zadłużenia, w porównaniu z ich korzystną sytuacją sprzed kryzysu i pomimo wdrożenia od połowy 2008 r. pięciu znacznych pakietów konsolidacji budże­ towej. Do pogorszenia sytuacji finansów publicznych w znacznym stopniu przyczyniły się środki wsparcia sektora bankowego, w tym znaczące zastrzyki kapita­ łowe. Obecne obawy dotyczące rynku odzwierciedlają w głównej mierze fakt, że wypłacalność systemu banko­ wego Irlandii i samego państwa nierozerwalnie wiąże się z kryzysem; obawy te doprowadziły do gwałtownego wzrostu rentowności obligacji państwowych Irlandii, a krajowy system bankowy został praktycznie pozba­ wiony finansowania ze strony rynków międzynarodo­ wych. W świetle tych poważnych zaburzeń gospodarczych i finansowych wynikających z nadzwyczajnych okolicz­ ności pozostających poza kontrolą rządu, w dniu 21 listopada 2010 r. władze Irlandii oficjalnie zwróciły

Celem przedłożonego Radzie i Komisji projektu gospo­ darczego i finansowego programu dostosowawczego („program”) jest przywrócenie zaufania rynków finanso­ wych do irlandzkiego systemu bankowego i samego państwa, co pozwoli przywrócić trwały wzrost gospo­ darki. Program zawiera trzy podstawowe elementy służące osiągnięciu tych celów. Pierwszym elementem jest strategia dotycząca sektora finansowego przewidująca znaczną redukcję zatrudnienia, delewarowanie i reorganizację sektora bankowego, wraz z odpowiednim, dostosowanym do potrzeb, dokapitali­ zowaniem. Drugim elementem jest ambitna strategia konsolidacji budżetowej, której podstawą jest krajowy plan naprawy na lata 2011–2014, opublikowany przez władze Irlandii w dniu 24 listopada 2010 r. W planie szczegółowo przedstawiono środki konsolidacji budże­ towej, których celem jest stały spadek długu publicznego brutto w średnim okresie. Władze Irlandii zobowiązały się do obniżenia deficytu do poziomu poniżej 3 % PKB w zmienionym, ustalonym przez Radę w dniu 7 grudnia 2010 r. terminie, tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 30 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 40 z 20114.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 503) (1)

 • Dz. U. L30 - 33 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach piętnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L30 - 31 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 29 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zmieniające po raz 144. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L30 - 27 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Welsh Beef (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 25 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Limone di Siracusa (CHOG)]

 • Dz. U. L30 - 23 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 95/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arancia di Ribera (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 21 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 94/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Spinoso di Sardegna (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 19 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Fontina (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 17 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Salame Piacentino (CHNP)]

 • Dz. U. L30 - 15 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hofer Rindfleischwurst (ChOG)]

 • Dz. U. L30 - 1 z 20114.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.