Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Data ogłoszenia:2011-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 1

Strona 1 z 11
5.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2,

(4)

prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami. Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę, w związku ze specy­ ficznym, związanym z sytuacją w Tunezji, zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2011/72/WPZiB. Procedura zmiany wykazów znajdujących się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna zawierać wymóg przekazywania wskazanym osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie, tak aby umoż­ liwić im zgłoszenie uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinfor­ mować daną osobę, podmiot lub organ. Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozpo­ rządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospo­ darcze muszą zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, muszą zostać podane do wiadomości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze­ pływie takich danych (2) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycz­ nych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3).

uwzględniając decyzję Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych prze­ ciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (1), uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2011/72/WPZiB przewiduje zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych stano­ wiących własność lub będących w posiadaniu lub pod kontrolą niektórych osób odpowiedzialnych za sprzenie­ wierzenie środków finansowych państwa tunezyjskiego oraz osób z nimi powiązanych, co pozbawiało obywateli tunezyjskich korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju ich gospodarki i społeczeństwa oraz utrudniało rozwój demokracji w tym kraju. Te osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy są wymienione w załączniku do decyzji. Środki te wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym w celu ich wdro­ żenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności z myślą o zapewnieniu ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawo­ wych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z prawem do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego oraz

(6)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 50 z 20115.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523) (1)

 • Dz. U. L31 - 48 z 20115.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 522)

 • Dz. U. L31 - 40 z 20115.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady 2011/79/WPZiB z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L31 - 39 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 31 stycznia do dnia 1 lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2011 r.

 • Dz. U. L31 - 37 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L31 - 35 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L31 - 13 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.