Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

Data ogłoszenia:2011-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 13

Strona 1 z 14
5.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1. W art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wyliczenia i listy kodowe stosowane w atrybutach lub rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych są zgodne z definicjami zawartymi w załączniku II oraz obejmują wartości określone w tym załączniku. Wartości wyliczeń i list kodowych są neutralnymi językowo kodami mnemotechnicznymi czytelnymi dla komputerów.” b) skreśla się ust. 4. 2. W art. 6 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (2) ustanawia wymagania dotyczące rozwiązań technicznych służących interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, wraz z definicją list kodowych do stosowania w atrybutach i rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych i typów danych. Rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 wymaga, aby atry­ buty lub role asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, które należą do typu listy kodowej, przyjmowały wartości ważne dla danej listy kodowej. Te dozwolone wartości dla list kodowych zdefiniowa­ nych w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010 są wymagane w celu realizacji wymogów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu i powinny w związku z tym również zostać określone w przedmiotowym rozporządzeniu. Przy opracowywaniu wartości dla list kodowych zawar­ tych w niniejszym rozporządzeniu przestrzegano tych samych zasad dotyczących wymagań użytkowników, materiałów referencyjnych, odpowiednich obszarów unijnej polityki i działań, wykonalności i proporcjonalności pod względem zakładanych kosztów i korzyści, udziału zainteresowanych stron i konsultacji z nimi oraz norm międzynarodowych, które stosowano przy opracowaniu pozostałych rozwiązań technicznych określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1089/2010. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1089/2010.

(2)

(3)

„a) list kodowych, które nie są rozszerzane przez państwa członkowskie;” b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Atrybuty lub role asocjacji typów obiektów prze­ strzennych lub typów danych, które należą do typu list kodowych określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), mogą przyj­ mować jedynie wartości z list określonych dla danej listy kodowej. Atrybuty lub role asocjacji typów obiektów przestrzen­ nych lub typów danych, które należą do typu list kodo­ wych określonego w art. 6 ust. 1 lit. b), mogą przyj­ mować jedynie wartości ważne zgodnie z rejestrem, w którym lista kodowa jest zarządzana.” 3. Załącznik I zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniej­ szego rozporządzenia. 4. Załącznik II zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniej­ szego rozporządzenia.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 323 z 8.12.2010 s. 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 50 z 20115.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523) (1)

 • Dz. U. L31 - 48 z 20115.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 522)

 • Dz. U. L31 - 40 z 20115.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady 2011/79/WPZiB z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L31 - 39 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 31 stycznia do dnia 1 lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2011 r.

 • Dz. U. L31 - 37 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L31 - 35 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L31 - 1 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.