Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 522)

Data ogłoszenia:2011-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 48

L 31/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 522)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2011/80/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

wego z sardynek« jako nowego składnika żywności” (2) stwierdził, że produkt peptydowy z ryb jest bezpieczny pod warunkiem przestrzegania zaproponowanych warunków stosowania i poziomów spożycia Na podstawie oceny naukowej ustalono, że produkt peptydowy z ryb spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1 Produkt peptydowy z ryb (Sardinops sagax) zgodny ze specyfi­ kacją w załączniku I może zostać wprowadzony do obrotu w Unii jako nowy składnik żywności w odniesieniu do zasto­ sowań wymienionych w załączniku II. Artykuł 2 Produkt peptydowy z ryb (Sardinops sagax), dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany na etykiecie środków spożywczych, w których skład wchodzi, jako „peptydy z ryb (Sardinops sagax)”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Semni Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, HiranoCho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japonia.

(8)

W dniu 28 kwietnia 2008 r. przedsiębiorstwo Semni Ekisu Co. Ltd. zwróciło się do właściwych organów Finlandii z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności. W dniu 12 stycznia 2009 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Finlandii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że produkt peptydowy z ryb może być wprowadzony do obrotu. W dniu 10 marca 2009 r. Komisja przekazała sprawoz­ danie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszono uzasad­ niony sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu danego produktu, zgodnie z przepisami tego artykułu. W związku z tym w dniu 14 sierpnia 2009 r. skonsul­ towano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W dniu 9 lipca 2010 r. EFSA (panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii) w swojej „Opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa »produktu peptydo­

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(6)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

(2) EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.

5.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/49

ZAŁĄCZNIK I SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU PEPTYDOWEGO Z RYB (SARDINOPS SAGAX) Opis: Nowy składnik żywności jest mieszaniną peptydów otrzymywaną w procesie katalizowanej proteazami hydrolizy alka­ licznej mięśni ryb (Sardinops sagax), po której następuje izolacja frakcji peptydowych metodą chromatografii kolumnowej, zagęszczanie w próżni i suszenie rozpyłowe. Jest to proszek w kolorze białym o żółtawym odcieniu.

Specyfikacje dotyczące produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax)

Peptydy (*) (peptydy krótkołańcuchowe, dipeptydy i tripeptydy o masie cząstecz­ kowej mniejszej niż 2 kDa) Val-Tyr (dipeptyd) Popiół Wilgotność

(*) Metoda Kjeldahla

≥ 85 g/100 g

0,1–0,16 g/100 g ≤ 10 g/100 g ≤ 8 g/100 g

ZAŁĄCZNIK II ZASTOSOWANIA PRODUKTU PEPTYDOWEGO Z RYB

Grupa zastosowań Maksymalny poziom produktu peptydowego z ryb

Żywność na bazie jogurtu, napoje na bazie jogurtu, produkty ze sfermentowanego mleka i mleko w proszku Woda smakowa oraz napoje na bazie warzyw Płatki śniadaniowe Zupy, zbliżone do zup potrawy duszone i zupy w proszku

0,48 g/100 g (gotowe do spożycia/picia) 0,3 g/100 g (gotowe do picia) 2 g/100 g 0,3 g/100 g (gotowe do spożycia)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 50 z 20115.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523) (1)

 • Dz. U. L31 - 40 z 20115.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady 2011/79/WPZiB z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L31 - 39 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 31 stycznia do dnia 1 lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2011 r.

 • Dz. U. L31 - 37 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L31 - 35 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L31 - 13 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Dz. U. L31 - 1 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.