Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 50

L 31/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/81/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ozna­ kowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. c), po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (6) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2005/343/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (7) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 przepro­ wadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekolo­ gicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyz­ jami. Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz związa­ nych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji określonych w tych decyzjach. Okres ważności decyzji 2003/31/WE i 2003/200/WE należy przedłużyć do dnia 30 kwietnia 2011 r. Okres ważności decyzji 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE należy przedłużyć do dnia 30 czerwca 2011 r. Okres ważności decyzji 2002/747/WE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2011 r. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

(7)

Decyzja Komisji 2002/741/WE z dnia 4 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicz­ nego dla papieru do kopiowania i papieru graficznego oraz zmieniająca decyzję 1999/554/WE (2) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnego programu przyznawania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniająca traci ważność dnia decyzję 1999/568/WE (3) 31 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2003/31/WE z dnia 29 listopada 2002 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicz­ nego detergentom do zmywarek do naczyń i zmieniająca decyzję 1999/427/WE (4) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2003/200/WE z dnia 14 lutego 2003 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyzna­ wania wspólnotowego oznakowania ekologicznego deter­ gentom pralniczym i zmieniająca decyzję 1999/476/WE (5) traci ważność dnia 31 grudnia 2010 r. Decyzja Komisji 2005/341/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 27 z 30.1.2010, s. 1. 237 z 5.9.2002, s. 6. 242 z 10.9.2002, s. 44. 9 z 15.1.2003, s. 11. 76 z 22.3.2003, s. 25.

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 5 decyzji 2002/741/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »papier do kopiowania i papier graficzny« oraz związane z nimi wyma­ gania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”.

(6) Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 1. (7) Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 35.

(5)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

5.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/51

Artykuł 2 Artykuł 5 decyzji 2002/747/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »żarówki«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 sierpnia 2011 r.”. Artykuł 3 Artykuł 5 decyzji 2003/31/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do zmywarek do naczyń«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.”. Artykuł 4 Artykuł 5 decyzji 2003/200/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty pral­ nicze« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryte­ riów są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.”.

Artykuł 5 Artykuł 3 decyzji 2005/341/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery osobiste« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”. Artykuł 6 Artykuł 3 decyzji 2005/343/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery prze­ nośne« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.”. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 31 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 48 z 20115.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktu peptydowego z ryb (Sardinops sagax) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 522)

 • Dz. U. L31 - 40 z 20115.2.2011

  Decyzja wykonawcza Rady 2011/79/WPZiB z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

 • Dz. U. L31 - 39 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 31 stycznia do dnia 1 lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2011 r.

 • Dz. U. L31 - 37 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L31 - 35 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L31 - 13 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Dz. U. L31 - 1 z 20115.2.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.