Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

Data ogłoszenia:2011-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 1

8.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) (2011/82/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 165 ust. 4 i art. 166 ust. 4, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

Artykuł 1 Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) (zwana dalej „Umową”) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii (4).

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomień przewidzianych w art. 3 i 5 Umowy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W imieniu Unii Europejskiej Komisja przeprowadziła negocjacje w sprawie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) (zwanej dalej „Umową”); programy te zostały ustanowione odpowiednio w drodze decyzji nr 1719/2006/WE (1) i nr 1720/2006/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.

Artykuł 3 Umowa powiązana jest z Umową w sprawie swobodnego prze­ pływu osób między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony (5) (zwaną dalej „umową o swobodnym prze­ pływie osób”), zawartą w drodze decyzji 2002/309/WE, Euratom (6) Rady i Komisji, jak przewidziano w art. 3 Umowy.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2010/195/UE (3) Umowa została podpisana w imieniu Unii dnia 15 lutego 2010 r. z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

Artykuł 4 W przypadku wypowiedzenia Umowy Komisja jest upoważ­ niona do ustalenia wspólnie ze Szwajcarią konsekwencji tego wypowiedzenia, zgodnie z art. 3 Umowy.

(4) Umowa została opublikowana w Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 9, wraz z decyzją dotyczącą podpisania i tymczasowego stosowania. (5) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 6. (6) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.

(3)

Umowa powinna zostać zawarta,

(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30. (2) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45. (3) Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 7.

L 32/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2011

Artykuł 5 Komisja podejmuje decyzje co do stanowiska Unii dotyczącego decyzji Wspólnego Komitetu ds. umowy o swobodnym prze­ pływie osób, o którym mowa w art. 4 Umowy (zwanym dalej „Wspólnym Komitetem”), o ile dotyczą one zmiany załączników do Umowy w celu dostosowania ich do zmian aktów Unii, o których mowa w Umowie. W przypadku wszystkich pozos­ tałych decyzji Wspólnego Komitetu dotyczących zmian załącz­ ników do Umowy, Komisja podejmuje decyzje co do stano­ wiska Unii po zasięgnięciu opinii, odpowiednio, komitetu ds. programu „Młodzież w działaniu” lub komitetu ds. programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie, zgodnie

z procedurą określoną w art. 9 ust. 2 decyzji nr 1719/2006/WE oraz w art. 10 ust. 2 decyzji nr 1720/2006/WE. Artykuł 6 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 32 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 24 z 20118.2.2011

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (  Dz.U. L 59 z 4.3.2008)

 • Dz. U. L32 - 23 z 20118.2.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 266 z 9.10.2010)

 • Dz. U. L32 - 9 z 20118.2.2011

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 13 grudnia 2010 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

 • Dz. U. L32 - 7 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L32 - 5 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L32 - 3 z 20118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cerezas de la Montaña de Alicante (CHOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.