Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 33 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9663)

Data ogłoszenia:2011-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 33 POZ 1

Strona 1 z 22
8.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9663) (2011/62/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz pierwsze trzy zaktualizowane wykazy tych terenów zostały przyjęte odpowiednio decyzjami Komisji 2004/69/WE (2), 2008/218/WE (3), 2009/91/WE (4) oraz 2010/42/UE (5). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe dzia­ łania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje leżące na terytorium Unii tereny Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia), Pirenejów (Francja i Hiszpania), Apeninów (Włochy), północnych Gór Skandynawskich (Szwecja i Finlandia), Karpatów (Polska, Słowacja, Rumunia) oraz Bałkanów, Riłę, Pirin, Rodopy i Sysztinską Sredną Gorę (Bułgaria), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”.

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem czwarta aktualizacja wykazu terenów alpejskiego regionu biogeo­ graficznego.

(5)

(2)

W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii.

Czwarta aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie zaproponowały od 2008 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na alpejski region biogeo­ graficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 14 77 43 30 z z z z 21.1.2004, s. 21. 19.3.2008, s. 106. 13.2.2009, s. 21. 2.2.2010, s. 1.

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

(2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 33/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2011

(6)

Czwartej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny należy dokonać także w celu uwzględnienia ewentualnych zmian informacji dotyczą­ cych tych terenów, przekazanych przez państwa człon­ kowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszych trzech zaktualizowanych wykazów. W związku z tym czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny stanowi skonsoli­ dowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeogra­ ficzny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 33 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L33 - 146 z 20118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)

  • Dz. U. L33 - 52 z 20118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9666)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.