Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 33 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9666)

Data ogłoszenia:2011-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 33 POZ 52

Strona 1 z 42
L 33/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9666) (2011/63/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zaproponowały od 2008 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na atlantycki region biogeo­ graficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny.

(6)

Atlantycki region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje tery­ torium Irlandii, Niderlandów oraz Zjednoczonego Króle­ stwa, jak również części Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Hiszpanii, zgodnie z kartą biogeo­ graficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na atlantycki region biogeogra­ ficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz pierwsze trzy zaktualizowane wykazy tych terenów zostały przyjęte odpowiednio decyzjami Komisji 2004/813/WE (2), 2008/23/WE (3), 2009/96/WE (4) oraz 2010/43/UE (5). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa człon­ kowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe dzia­ łania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne. W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem czwarta aktualizacja wykazu terenów atlantyckiego regionu biogeograficznego. Czwarta aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 206 z 22.7.1992, s. 7. 387 z 29.12.2004, s. 1. 12 z 15.1.2008, s. 1. 43 z 13.2.2009, s. 466. 30 z 2.2.2010, s. 43.

(2)

(3)

Czwartej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny należy dokonać także w celu uwzględnienia ewentualnych zmian informacji dotyczą­ cych tych terenów, przekazanych przez państwa człon­ kowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszych trzech zaktualizowanych wykazów. W związku z tym czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny stanowi skonso­ lidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeo­ graficzny. Należy przy tym podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 33 POZ 52 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L33 - 146 z 20118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)

  • Dz. U. L33 - 1 z 20118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9663)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.