Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 72

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty badań nad gorączką Q (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 554)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 72

Strona 1 z 3
L 34/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty badań nad gorączką Q (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 554)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2011/89/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 23,

(5)

Zgodnie z opinią EFSA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (4) całkowity wpływ gorączki Q na zdrowie ludzi i przeżuwaczy gospodarskich w państwach członkow­ skich UE jest ograniczony. Jednakże w pewnych warun­ kach epidemiologicznych oraz w przypadku grup szcze­ gólnego ryzyka może mieć ona znaczący wpływ na zdrowie publiczne, a tym samym również na społeczeń­ stwo lub gospodarkę. W latach 2008–2009 w Niderlandach zaobserwowano istotny wzrost częstości występowania gorączki Q u ludzi, w tym kilka przypadków śmiertelnych. Badania epidemiologiczne wskazują na powiązanie z dużymi gospodarstwami prowadzącymi chów kóz mlecznych na tym obszarze, gdzie w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił szybki rozwój tego rodzaju produkcji mleka. We wspomnianej wyżej opinii EFSA podkreślono jednak, że dokładne powody pojawienia się problemów klinicz­ nych w populacji zwierząt w 2005 r. oraz wzrostu liczby przypadków zachorowania wśród ludzi w 2007 r. są nadal nieznane. Dnia 24 marca 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa, Środo­ wiska i Jakości Żywności Niderlandów przedłożyło w ramach decyzji 2009/470/WE wniosek o współfinansowanie przeznaczone na badania tech­ niczne i naukowe dotyczące dynamiki tej choroby i skuteczności ewentualnych środków zwalczania stoso­ wanych u przeżuwaczy gospodarskich, na przykład szczepienia kóz. Badania, w związku z którymi Niderlandy zwróciły się o współfinansowanie, będą dotyczyły między innymi następujących kwestii: (i) charakterystyki różnych geno­ typów Coxiella burnetii, które bytują w różnych gatunkach zwierząt w Niderlandach, oraz ewentualnych różnic w ich zjadliwości; (ii) chorobotwórczości Coxiella burnetii u ciężarnych i nieciężarnych kóz; (iii) przetrwania Coxiella burnetii w oborniku; oraz (iv) odpowiednich środków dezynfekujących. Zgodnie z art. 22 decyzji 2009/470/WE Unia może podejmować działania techniczne i naukowe konieczne do opracowania unijnego prawodawstwa w dziedzinie weterynarii oraz do rozwoju kształcenia lub szkoleń w dziedzinie weterynarii bądź też wspierać państwa członkowskie lub organizacje międzynarodowe w podejmowaniu takich działań.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (2) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), w szczególności jego art. 75, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), w szczególności jego art. 90, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych zaciągnięcie zobowiązań z budżetu Unii Europejskiej powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, określającą istotne składniki działania powodujące wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta prze­ każe uprawnienia. Gorączka Q jest wysoce zaraźliwą chorobą odzwierzęcą wywoływaną czynnikiem chorobotwórczym Coxiella burnetii, powszechnie występującym w niemal wszystkich krajach na całym świecie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 34 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 55 z 20119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 1/09 (ex NN 69/08) udzielonej przez Węgry na rzecz MOL Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3553) (1)

 • Dz. U. L34 - 52 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 49 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenoksykarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 45 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia octanu (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylu jako substancji czynnej do załącznika I i IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 41 z 20119.2.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bifentryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L34 - 39 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 37 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 35 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 33 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L34 - 29 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (1)

 • Dz. U. L34 - 2 z 20119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących homologacji typu niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20119.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.