Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31

Strona 1 z 32
9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/31

WYTYCZNE

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/20) (2011/68/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (5)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,

Zakres informacji ujawnianych w publikowanych rocz­ nych sprawozdaniach finansowych KBC w odniesieniu do banknotów euro w obiegu, oprocentowania z tytułu sald netto w ramach Eurosystemu z tytułu przydziału banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinien zostać zharmonizowany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 46 ust. 2 tiret drugie i trzecie Statutu ESBC,

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

a także mając na uwadze, co następuje: 1.

(1)

Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (1) były kilkakrotnie nowelizowane w znaczącym zakresie. Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tych wytycznych, dotyczące w szczególności zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej oraz aktualizacji wyceny zasobów SDR, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie ich przekształconej wersji.

a) „KBC” – krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b) „cele rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Euro­ systemu” – cele, dla których EBC sporządza, zgodnie z art. 15 i 26 Statutu ESBC, sprawozdania finansowe wskazane w załączniku I;

(2)

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) podlega obowiązkom sprawozdawczym zgodnie z art. 15 Statutu ESBC.

c) „podmiot sprawozdawczy” – EBC bądź KBC;

(3)

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Statutu ESBC Zarząd sporządza skonsolidowany bilans ESBC na potrzeby analityczne i operacyjne.

d) „dzień kwartalnej aktualizacji wyceny” – ostatni dzień kalen­ darzowy danego kwartału;

e) „konsolidacja” – proces księgowy, w wyniku którego dane finansowe odrębnych podmiotów prawnych są łączone w taki sposób, jakby podmioty te stanowiły jeden podmiot;

(4)

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu ESBC w celu stosowania art. 26 Rada Prezesów określa zasady konieczne dla stan­ daryzacji księgowania i sprawozdawania operacji prze­ prowadzanych przez KBC.

(1) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

f) „rok wymiany gotówkowej” – okres 12 miesięcy od dnia, w którym banknoty i monety euro stają się prawnym środ­ kiem płatniczym w państwie członkowskim, którego walutą jest euro;

L 35/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

g) „klucz przydziału banknotów” – wartości procentowe, które wynikają z uwzględnienia udziału EBC w całkowitej emisji banknotów euro i zastosowania do udziału KBC w takiej całkowitej emisji klucza subskrybowanego kapitału zgodnie z decyzją EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (1); h) „instytucja kredytowa” – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (2), zgodnie z odpowiednią implementacją tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego, podlegającą nadzorowi wykonywanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 123 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.