Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 3

Tytuł:

Protokół rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

Data ogłoszenia:2011-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 3

Strona 1 z 4
10.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/3

PROTOKÓŁ rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz KSIĘSTWO ANDORY, z drugiej strony, zwane dalej odpowiednio „Unią” i „Księstwem Andory” i razem „Umawiającymi się Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory, podpisane w Luksemburgu dnia 28 czerwca 1990 r. (zwane dalej „porozumieniem”); MAJĄC NA UWADZE konieczność utrzymania obecnego poziomu ułatwień w kontroli i w formalnościach przy prze­ wozie towarów przez granicę między Unią a Księstwem Andory oraz zagwarantowania płynności wymiany handlowej między obiema Stronami; MAJĄC NA UWADZE, że Umawiające się Strony zobowiązują się do zagwarantowania na swoim terytorium równo­ ważnego poziomu bezpieczeństwa za pomocą środków zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii; MAJĄC NA UWADZE, że wskazane jest przeprowadzanie konsultacji z Andorą na temat zmian zasad Unii dotyczących środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne, zapraszanie jej do uczestnictwa w pracach Komitetu Kodeksu Celnego w tym zakresie oraz informowanie jej o wdrażaniu tych zasad; MAJĄC NA UWADZE, że Umawiające się Strony są zdecydowane zwiększać bezpieczeństwo handlu towarami przywo­ żonymi na ich terytorium lub wywożonymi z ich terytorium bez ograniczania płynności tego handlu; MAJĄC NA UWADZE, że w interesie Umawiających się Stron leży ustanowienie równoważnych środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne przy przewozie towarów pochodzących z krajów trzecich lub przeznaczonych do krajów trzecich; MAJĄC NA UWADZE, że w odróżnieniu od samego porozumienia, terytorialny zakres stosowania tych środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne musi zostać określony poprzez odniesienie do odpowiednich obszarów celnych Umawiających się Stron; MAJĄC NA UWADZE, że przedmiotowe środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne muszą być również stosowane do produktów rolnych (działy od 1 do 24 Systemu Zharmonizowanego), które są wyłączone z unii celnej ustanowionej między Umawiającymi się Stronami; MAJĄC NA UWADZE, że przedmiotowe środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne dotyczą zgłaszania danych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących towarów przed ich wprowadzeniem lub wyprowadzeniem, zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i związanych z nim kontroli celnych oraz przyznawania wzajemnie uznawanego statusu upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa; MAJĄC NA UWADZE, że Księstwo Andory dysponuje odpowiednim poziomem ochrony danych osobowych (1); MAJĄC NA UWADZE, że jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne, należy przewidzieć odpowiednie środki dostosowawcze, włącznie z zawieszeniem odnośnych postanowień w przypadkach, w których równoważność środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne nie byłaby zapewniona,

(1) Decyzja Komisji 2010/625/UE z dnia 19 października 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Andorze (Dz.U. L 277 z 21.10.2010, s. 27).

L 36/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2011

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W celu rozszerzenia zakresu stosowania porozumienia o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne w porozumieniu dodaje się tytuł w brzmieniu:

„TYTUŁ IIA USTALENIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANYCH PRZEZ ORGANY CELNE ROZDZIAŁ I

3. Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z krajem trzecim w dziedzinie środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne Umawiające się Strony przeprowadzają wzajemne uzgodnienia w celu zapewnienia jej spójności z niniejszymi ustaleniami, w szczególności jeśli przewidziana umowa zawiera postanowienia stanowiące odstępstwo od środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne określonych w niniejszym tytule.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 12 z 201110.2.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 14 z 19.1.2011)

 • Dz. U. L36 - 10 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L36 - 8 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 1 z 201110.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.