Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 701) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 25

Strona 1 z 3
11.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 701)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/93/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

ponadto wykreślić kategorie produktów pochodzenia zwierzęcego, które obecnie mogą być kontrolowane w tym punkcie kontroli granicznej.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi zdanie drugie, uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryj­ nych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (4) ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji. W związku z informacjami przekazanymi przez Danię z wpisów dotyczących punktu kontroli granicznej w porcie w Hirtshals zawartych w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy wykreślić ośrodek inspekcyjny 2 w tym punkcie kontroli granicznej. Z wpisów dla punktu kontroli granicznej w porcie lotniczym w Billund należy

(4)

W związku z zadowalającymi wynikami inspekcji prze­ prowadzonej przez służby Komisji – Biuro Żywności i Weterynarii – do wpisów dotyczących Danii w wykazie zawartym w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy dodać dodatkowy punkt kontroli granicznej w Kalundborg w tym państwie członkowskim.

W związku z informacjami przekazanymi przez Niemcy ośrodek inspekcyjny „Frigo Altenwerder” w punkcie kontroli granicznej w porcie w Hamburgu należy zastąpić ośrodkiem inspekcyjnym „Altenwerder Kirchtal” oraz dodać kategorie produktów pochodzenia zwierzę­ cego, które mogą być kontrolowane w tym ośrodku inspekcyjnym. Nowy ośrodek inspekcyjny należy włączyć do wpisów dotyczących tego punktu kontroli granicznej zawartych w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(5)

(1)

W związku z informacjami przekazanymi przez Grecję z wykazu ustanowionego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE należy usunąć kolejowy punkt kontroli granicznej w Neos Kafkassos. Z wpisów dotyczących drogowego punktu kontroli granicznej w Neos Kafkassos należy ponadto wykreślić niektóre kategorie żywych zwierząt, które obecnie mogą być kontrolowane w tym punkcie kontroli granicznej.

(6)

Hiszpania poinformowała, że w punkcie kontroli granicznej w porcie lotniczym w Barcelonie urucho­ miono dodatkowy ośrodek inspekcyjny. W związku z tą informacją należy zmienić wykaz punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego.

(2)

(7)

Francja poinformowała, że z wykazu punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego należy wykreślić punkt kontroli granicznej w porcie w Boulogne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 19 z 201111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. wprowadzająca kwestionariusz służący do sporządzenia pierwszego sprawozdania z wprowadzania w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 657) (1)

 • Dz. U. L37 - 18 z 201111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. upoważniająca laboratorium w Korei Południowej do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 656) (1)

 • Dz. U. L37 - 16 z 201111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 2 z 201111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L37 - 1 z 201111.2.2011

  Informacja w sprawie daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.