Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 40

L 38/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2011/95/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

na których wspomniana metoda jest oparta, wyniki próbnego rozbioru oraz równanie stosowane do szaco­ wania procentowej zawartości chudego mięsa.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. m) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwier­ dzenia tej metody klasyfikacji zostały spełnione. Niniejsza metoda klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księ­ stwie Luksemburga powinna zatem zostać zatwierdzona. Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświad­ czeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane. Należy zatem uchylić decyzję 89/51/EWG. Ze względu na warunki techniczne w trakcie wprowadzania nowych urządzeń oraz nowego równania, metodę klasyfikacji tusz wieprzowych zatwierdzoną decyzją 89/51/EWG należy stosować do dnia 28 lutego 2011 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

(5)

Zgodnie z pkt B.IV ppkt 1 załącznika V do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 klasyfikacja tusz wieprzo­ wych ma być dokonywana poprzez ocenianie zawartości chudego mięsa za pomocą metod klasyfikowania zatwier­ dzonych przez Komisję, które to metody mogą być wyłącznie statystycznie udowodnionymi metodami szacowania opartymi na pomiarze fizycznym jednej lub kilku części anatomicznych tuszy wieprzowej. Zatwier­ dzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tolerancję tę określono w art. 23 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz woło­ wych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (2). Zdaniem Wielkiego Księstwa Luksemburga aktualizacja krajowego wzoru jest absolutnie konieczna, aby uwzględnić postęp, którego dokonano w hodowli przez ostatnie 20 lat. Ostatnia aktualizacja równania stosowa­ nego do szacowania procentowej zawartości chudego mięsa przy pomocy instrumentu używanego do klasyfi­ kacji (HGP-2) miała miejsce w 1989 roku i została zatwierdzona decyzją Komisji 89/51/EWG (3). W związku z powyższym Wielkie Księstwo Luksemburga zwróciło się do Komisji z wnioskiem o zatwierdzenie jednolitej metody klasyfikacji tusz wieprzowych na jego terytorium i przedstawiło w protokole przewidzianym w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/2008 szczegółowy opis próbnego rozbioru, podając podstawy,

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z pkt B.IV ppkt 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 niniejszym zatwierdza się następującą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga: przyrząd określany jako „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” oraz związana z nim metoda oceny, której szczegóły podano w załączniku. Artykuł 2 Nie zezwala się na modyfikacje przyrządu lub metody oceny. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 89/51/EWG. Wielkie Księstwo Luksemburga może stosować metodę klasyfi­ kacji tusz wieprzowych, zatwierdzoną decyzją 89/51/EWG, do dnia 28 lutego 2011 r.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3. (3) Dz.U. L 20 z 25.1.1989, s. 31.

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/41

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Metoda klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Hennessy Grading Probe (HGP 4)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 5,95 milimetrów (6,3 milimetrów ma ostrze na czubku sondy) zawierającą fotodiodę (Siemens LED typu LYU 260-EO) i fotodetektor typu Silonex SLCD-61N1 oraz posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 0 i 120 milimetrów. Wyniki pomiarów przelicza się na przybliżoną zawartość chudego mięsa za pomocą samego HGP 4 lub przy użyciu podłączonego do niego komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: LMP = 62,49268 - 0,94725·F + 0,16604·M 4. gdzie: LMP = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach), F M = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach zmierzona 7 centymetrów od linii środkowej przepoło­ wionej tuszy pomiędzy drugim i trzecim żebrem od dołu, = grubość mięśnia grzbietu w milimetrach, mierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co F.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 120 kilogramów.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 42 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

 • Dz. U. L38 - 34 z 201112.2.2011

  Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 22 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 19 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 6 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 1 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.