Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 6

L 38/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

miony. Organ ten jest organem państwa członkowskiego, w którym organizacja jest uznawana. Możliwa do odli­ czenia standardowa wartość powinna być zatem warto­ ścią mającą zastosowanie w tym państwie członkowskim.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 21 ust. 5 i 8,

(5)

Ta sama metoda obliczania powinna mieć zastosowanie do zaliczek na rekompensaty finansowe zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2509/2000.

a także mając na uwadze, co następuje:

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2011 r., aby nie zakłócać działania systemu interwencji w roku 2011.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 przewiduje rekom­ pensatę finansową wypłacaną organizacjom produ­ centów, które wycofują na określonych warunkach produkty wymienione w załączniku I pkt A i B do tego rozporządzenia. Kwota takiej rekompensaty finan­ sowej powinna być ograniczona przez standardowe wartości w przypadku produktów przeznaczonych do celów innych niż spożycie przez ludzi.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2493/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zbytu niektórych produktów rybołówstwa wycofanych z rynku (2) określa sposoby zbytu produktów wycofanych z obrotu. Wartość takich produktów powinna być ustalona na standar­ dowym poziomie w odniesieniu do każdego z tych sposobów zbytu, uwzględniając przeciętne dochody, jakie mogą być uzyskane z takiego zbytu w różnych państwach członkowskich.

Na rok połowowy 2011 wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanych z nią zaliczek w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu przez organizacje producentów i przeznaczonych do celów innych niż spożycie przez ludzi, zgodnie z art. 21 ust. 5 rozpo­ rządzenia (WE) nr 104/2000, określono w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia.

Artykuł 2

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiają­ cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie przyznawania rekompensat finansowych za wycofywanie niektórych produktów rybołówstwa (3) specjalne zasady przewidują, że w przypadku gdy organizacja producentów lub któryś z jej członków wystawia swe produkty na sprzedaż w innym państwie członkowskim niż to, w którym jest ona uznawana, organ odpowiedzialny za udzielanie rekompensaty finansowej musi zostać o tym powiado­

Standardowa wartość odliczana od rekompensaty finansowej i związanych z nią zaliczek jest standardową wartością stoso­ waną w państwie członkowskim, w którym organizacja produ­ centów jest uznawana.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. (2) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 20. (3) Dz.U. L 289 z 16.11.2000, s. 11.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 38/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

ZAŁĄCZNIK WARTOŚCI STANDARDOWE

Wykorzystanie produktów wycofanych z obrotu EUR/tonę

1. Wykorzystanie w wyniku przetwarzania na mączkę (pasza): a) Śledź z gatunku Clupea harengus oraz makrela z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus: — Dania i Szwecja — Zjednoczone Królestwo — inne państwa członkowskie — Francja b) Krewetka z gatunku Crangon crangon oraz krewetka północna (Pandalus borealis): — Dania i Szwecja — inne państwa członkowskie c) Inne produkty: — Dania — Szwecja, Portugalia i Irlandia — Zjednoczone Królestwo — inne państwa członkowskie 2. Wykorzystanie w stanie świeżym lub zakonserwowanym (pasza) a) Sardynki z gatunku Sardina pilchardus oraz sardele (Engraulis spp.): — wszystkie państwa członkowskie b) Inne produkty: — Szwecja — Francja — inne państwa członkowskie 3. Wykorzystanie jako przynęty — Francja — inne państwa członkowskie 4. Wykorzystanie do celów innych niż pasza 55 20 0 0 30 30 8 40 20 25 1 0 10 55 50 15 2

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 42 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

 • Dz. U. L38 - 40 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

 • Dz. U. L38 - 34 z 201112.2.2011

  Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 22 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 19 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 1 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.