Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 39 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (1)

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 39 POZ 1

Strona 1 z 50
12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 115/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 18a ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE (2) zmieniono dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 (3) ustanawia wykaz operatorów statków powietrznych, którzy wyko­ nywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. Wykaz ma na celu ograniczenie obciążeń administracyj­ nych dla operatorów statków powietrznych poprzez udostępnienie informacji o tym, które państwo człon­ kowskie będzie regulatorem danego operatora statków powietrznych, tak aby każdy operator wiedział, które państwo członkowskie jest jego regulatorem, a każde państwo członkowskie wiedziało, którzy operatorzy podlegają jego regulacjom.

Włączenie do unijnego system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych uzależnione jest od wykony­ wania działalności lotniczej wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE i nie jest uzależnione od wpisania do wykazu operatorów statków powietrznych ustanowionego przez Komisję na podstawie art. 18a ust. 3 dyrektywy. Pewna liczba operatorów statków powietrznych zatrudnia przedsiębiorstwa zarządzające lub usługowe do składania planów lotu i wnoszenia opłat trasowych w ich imieniu. Dlatego w planie lotu często pojawia się kod przedsiębiorstwa zarządzającego lub usługowego, nadany przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), nawet jeśli przedsiębiorstwo to nie jest operatorem statków powietrznych. Najlepszym sposobem identyfikacji operatora lub właściciela statku powietrznego jest kod ICAO lub znak rejestracyjny w planie lotu. Często nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja operatora, jeśli operator nie przekazał orga­ nizacji Eurocontrol zestawienia floty zawierającego dane dotyczące eksploatowanych przez niego statków powietrznych. Sporządzając aktualny wykaz operatorów statków powietrznych, Komisja uwzględniła zestawienia floty przekazane jej przez operatorów oraz przedsiębior­ stwa zarządzające i usługowe. Szereg przedsiębiorstw zarządzających lub usługowych oraz znaków rejestracyj­ nych statków powietrznych występuje jednak w aktualnym wykazie z powodu nieprzekazania infor­ macji. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 748/2009,

(5)

(1)

(2)

(3)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3. (3) Dz.U. L 219 z 22.8.2009, s. 1.

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

L 39/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 39 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.