Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 131/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2011-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 1

15.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 131/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1, uwzględniając decyzję Rady 2011/100/WPZiB zmieniającą wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1), uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1956 (2010) stanowi, że obowiązywanie tych szczególnych uregu­ lowań powinno zostać przedłużone do dnia 30 czerwca 2011 r. i po tym dniu nie powinny być dłużej stosowane. Zgodnie z decyzją Rady 2011/100/WPZiB należy odpowiednio zmienić rozpo­ rządzenie (WE) nr 1210/2003. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) nr 1483 (2003), art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (2) zawiera szcze­ gólne uregulowania dotyczące płatności za ropę naftową, produkty ropopochodne i gaz ziemny wywożone z Iraku, natomiast art. 10 tego rozporządzenia przewi­ duje szczególne uregulowania dotyczące zwolnienia niektórych aktywów Iraku z postępowań sądowych. Te szczególne uregulowania obowiązywały do dnia 31 grudnia 2010 r.

Artykuł 1 Art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 otrzymuje brzmienie: „3. Artykuły 2 i 10 stosuje się do dnia 30 czerwca 2011 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2011 r. W imieniu Rady

HOFFMANN R.

Przewodniczący

(1) Patrz str. 9 Dz.U. (2) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 9 z 201115.2.2011

  Decyzja Rady 2011/100/WPZiB z dnia 14 lutego 2011 r. dotycząca zmiany wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L41 - 8 z 201115.2.2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT z Niderlandów)

 • Dz. U. L41 - 6 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 134/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L41 - 4 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 2 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 132/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Piacentinu Ennese” (ChNP)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.