Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 42 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

Data ogłoszenia:2011-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 42 POZ 6

Strona 1 z 15
L 42/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2011

DECYZJE

DECYZJA RADY 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) przez obywateli państw członkowskich; b) z terytoriów państw członkowskich; lub c) z wykorzystaniem statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych, niezależnie od tego, czy przedmiotowe uzbrojenie i materiały pochodzą z terytoriów państw członkowskich. 2. Zakazuje się:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ogranicza­ jące w odniesieniu do Zimbabwe (1). Decyzją Rady 2010/92/WPZiB (2) przyjętą w dniu 15 lutego 2010 r. przedłużono obowiązywanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stano­ wisku 2004/161/WPZiB do dnia 20 lutego 2011 r. Na podstawie przeglądu wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB obowiązywanie środków ograniczają­ cych należy przedłużyć do dnia 20 lutego 2012 r. Utrzymanie pewnych osób w wykazie osób i podmiotów, do których zastosowanie mają środki ogra­ niczające przewidziane we wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB, przestało być jednak uzasadnione. Środki wykonawcze Unii określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. doty­ czącym niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (3),

(2)

(3)

(4)

(5)

a) przyznawania, sprzedawania, dostarczania lub przekazy­ wania pomocy technicznej, usług pośrednictwa oraz innych usług związanych z działaniami wojskowymi oraz z zaopatrzeniem, produkcją, konserwacją i użyciem uzbro­ jenia i związanych z nim materiałów, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zamiennych do wyżej wymienionych, oraz wyposażenia, które mogłoby zostać użyte jako narzędzie represji wewnętrznych, pośrednio lub bezpośrednio jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Zimbabwe lub do wykorzystania w tym państwie; b) zapewniania finansowania lub świadczenia pomocy finan­ sowej w związku z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i zabezpieczeń kredytów eksportowych na sprzedawanie, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz uzbrojenia i związanych z nim materiałów oraz wyposażenia, które mogłyby zostać użyte jako narzędzie represji wewnętrznych, pośrednio lub bezpośrednio, jakim­ kolwiek osobom, podmiotom lub organom w Zimbabwe lub do wykorzystania w tym państwie. Artykuł 3 1. Art. 2 nie stosuje się do:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Do celów niniejszej decyzji termin „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne w zakresie napraw, prac rozwojo­ wych, produkcji, montażu, testowania, konserwacji lub wszelkie inne usługi techniczne, mogące przyjmować formę instruktażu, doradztwa, szkolenia, przekazywania wiedzy praktycznej lub umiejętności, a także usług konsultingowych; pomoc techniczna obejmuje werbalne formy pomocy. Artykuł 2 1. Zakazuje się sprzedawania, dostarczania, przekazywania lub wywozu do Zimbabwe uzbrojenia i związanych z nim materiałów wszelkiego rodzaju, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramili­ tarnego i części zamiennych do wyżej wymienionych, oraz wyposażenia, które mogłoby zostać użyte jako narzędzie represji wewnętrznych, dokonywanego:

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. (2) Dz.U. L 41 z 16.2.2010, s. 6. (3) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.

a) sprzedawania, dostarczania, przekazywania lub wywozu wyposażenia wojskowego, które nie służy do zabijania, lub wyposażenia, które mogłoby zostać użyte jako narzędzie represji wewnętrznych, przeznaczonego wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych lub też do celów reali­ zowanych przez ONZ i UE programów rozwoju instytucjo­ nalnego, lub materiałów przeznaczonych do wykorzystania podczas operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE i ONZ;

16.2.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 42 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 32 z 201116.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Włoszech i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 770)

 • Dz. U. L42 - 29 z 201116.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 757)

 • Dz. U. L42 - 27 z 201116.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 754)

 • Dz. U. L42 - 24 z 201116.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 753)

 • Dz. U. L42 - 3 z 201116.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2011 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 201116.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 135/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.