Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 1

Strona 1 z 5
17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

cego okresu przejściowego, aby umożliwić podmiotom gospodarczym wyprzedaż zapasów nawozów.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (1), a w szczególności jego art. 31 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 przewi­ duje, iż nawóz należący do typu nawozów wymienio­ nych w załączniku I do tego rozporządzenia i spełniający warunki ustanowione w tym rozporzą­ dzeniu może być oznakowany jako „nawóz WE”.

Sproszkowany tlenek cynku (CAS 1314-13-2) jest nawozem cynkowym wymienionym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003. Tlenek cynku w postaci proszku stanowi potencjalne zagrożenie pyłowe podczas stosowania. Użycie tlenku cynku w postaci trwałej zawiesiny w wodzie pozwala tego zagrożenia uniknąć. Należy zatem uznać zawiesinę nawozu cynkowego za typ „nawozu WE”, aby umożliwić bezpieczniejsze stosowanie tlenku cynku. Dla zapew­ nienia pewnej elastyczności w ramach form użytkowych, należy też zezwolić na stosowanie w takich zawiesinach wodnych soli cynku oraz jednego bądź kilku typów chelatu cynku. W art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zawarto zasady dotyczące składu i oznakowania mieszanin mikroskładników pokarmowych, ale takie mieszaniny nie są jeszcze wymienione wśród typów nawozów w załączniku I. Z tego powodu mieszaniny mikroskładników pokarmowych nie mogą być sprzeda­ wane jako „nawozy WE”. W załączniku I należy zatem wprowadzić oznaczenia typów nawozów z mikroskładnikami pokarmowymi dla nawozów stałych i płynnych. Kwas iminodibursztynowy (dalej zwany „IDHA”) jest czynnikiem chelatującym dopuszczonym do stosowania w dwóch państwach członkowskich dolistnie, dogle­ bowo, w uprawach hydroponicznych oraz w fertygacji. Należy dodać IDHA do listy zatwierdzonych czynników chelatujących w załączniku I, aby ułatwić dostęp do tego nawozu rolnikom w całej Unii. W art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zawarto wymóg poddawania „nawozów WE” kontroli zgodnie z opisanymi tam metodami analizy. Niektóre z tych metod nie są jednak międzynarodowo uznane i powinny zostać zastąpione normami EN, które zostały wypracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

(5)

(2)

Mrówczan wapnia (CAS 544-17-2) jest nawozem zawie­ rającym drugorzędny składnik pokarmowy, używanym jako nawóz dolistny przy uprawie owoców w jednym państwie członkowskim. Substancja ta jest nieszkodliwa dla środowiska i zdrowia ludzi. Z tego względu, aby ułatwić rolnikom w całej Unii dostęp do tej substancji, należy uznać mrówczan wapnia za typ „nawozu WE”.

(6)

(3)

Przepisy dotyczące chelatów mikroskładników pokarmo­ wych i roztworów mikroskładników pokarmowych należy dostosować tak, aby umożliwić stosowanie więcej niż jednego czynnika chelatującego, wprowadzić wspólne wartości dla minimalnych zawartości mikro­ składników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie oraz zapewnić oznakowanie każdego czynnika chelatują­ cego, który chelatuje co najmniej 1 % mikroskładnika pokarmowego rozpuszczalnego w wodzie i jest zidentyfikowany i określony ilościowo zgodnie z normami EN. Konieczne jest zapewnienie wystarczają­

(7)

(1) Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 33 z 201117.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 9 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.