Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 31

Strona 1 z 2
17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/31

DECYZJE

DECYZJA RADY 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, uwzględniając umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Wagadugu (Burkina Faso) dnia 23 czerwca 2010 r. (2) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-UE”), w szczególności jej art. 96, uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

pewnych kluczowych elementów umowy o partnerstwie AKP-UE, do czego rząd jedności narodowej zobowiązał się w ogólnym porozumieniu politycznym. W związku z tym należy przedłużyć okres stosowania środków, o których mowa w decyzji 2002/148/WE. Środki te powinny podlegać stałemu przeglądowi w świetle konkretnych postępów na miejscu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ninejszym przedłuża się okres stosowania środków, o których mowa w piśmie załączonym do niniejszej decyzji, jako środków właściwych w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKP-UE. Środki te stosuje się do dnia 20 lutego 2012 r. Środki są poddawane stałemu przeglądowi. Artykuł 2 Pismo załączone do niniejszej decyzji skierowane jest do prezy­ denta Zimbabwe Roberta Mugabe z kopią do premiera Morgana Tsvangirai oraz wicepremiera Arthura Mutambary. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na podstawie decyzji 2002/148/WE (4) zakończono konsultacje z Republiką Zimbabwe prowadzone na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKPUE i przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji. Na mocy decyzji Rady 2010/97/WPZiB (5) dostosowano środki określone w załączniku do decyzji 2002/148/WE oraz przedłużono ich okres obowiązywania do 12 miesięcy, do dnia 20 lutego 2011 r. Powołanie rządu jedności narodowej w Zimbabwe uznano za zmianę, która umożliwi odnowienie pełnych stosunków między Unią Europejską a Zimbabwe oraz wsparcie dla procesu reform w tym kraju. Ostatnie zmiany polityczne oraz brak ustalonego planu działania dotyczącego wyborów nadal negatywnie wpły­ wają na podejmowane starania; taki sam skutek ma brak postępu we wdrażaniu przez rząd jedności narodowej

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2011 r. W imieniu Rady

MATOLCSY Gy.

(4)

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

317 z 15.12.2000, s. 3. 287 z 4.11.2010, s. 3. 317 z 15.12.2000, s. 376. 50 z 21.2.2002, s. 64. 44 z 16.2.2010, s. 20.

L 43/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

ZAŁĄCZNIK PISMO DO PREZYDENTA ZIMBABWE Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do postanowień art. 9 umowy o partnerstwie AKP-UE. Poszanowanie praw człowieka, instytucji demokratycznych oraz praworządności, będące elementami zasadniczymi tej umowy, stanowią podstawę naszych stosunków. W piśmie z dnia 19 lutego 2002 r. Unia Europejska poinformowała Pana o decyzji w sprawie zakończenia konsultacji prowadzonych na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE oraz o decyzji w sprawie zastosowania właściwych środków w rozumieniu art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 33 z 201117.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 9 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.