Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (1)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 14

Strona 1 z 3
L 46/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2011

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

kacji w odniesieniu do tych czynności, potwierdzające umiejętność przeprowadzania tych czynności zgodnie z przepisami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. Obecność urzędowego lekarza weterynarii lub zatwier­ dzonego lekarza weterynarii przez cały czas uboju i odkrwawienia w gospodarstwie można uznać za zbędną, jeżeli przedsiębiorstwa sektora spożywczego przeprowadzające czynności uboju posiadają odpowiedni poziom kompetencji oraz posiadają świadectwo kwalifi­ kacji w odniesieniu do tych czynności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1099/2009. W takich przy­ padkach należy zezwolić na poświadczanie prawidłowo przeprowadzonego uboju i odkrwawienia oraz daty i czasu uboju przez przedsiębiorstwa sektora spożyw­ czego zamiast przez urzędowego lub zatwierdzonego lekarza weterynarii. Ponadto rozdział II sekcji IV załącznika III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 stanowi, że możliwie jak najszybciej po uśmierceniu grubej zwierzyny łownej osoba przeszkolona musi dokonać oględzin ciała i usuniętych narządów wewnętrznych, w celu stwier­ dzenia ewentualnych cech, które mogą wskazywać, że mięso stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jeżeli w trakcie tych oględzin nie zostaną stwierdzone żadne nietypowe cechy, które mogą wskazywać, że mięso stanowi zagro­ żenie dla zdrowia, przed uśmierceniem zwierzęcia nie zostaną zaobserwowane żadne nietypowe zachowania i nie ma żadnych podejrzeń co do skażenia środowiska, przeszkolona osoba musi załączyć do ciała zwierzęcia opatrzone numerem oświadczenie stwierdzające powy­ ższe fakty. Doświadczenie w stosowaniu tych przepisów wskazuje, że uzasadnione jest przewidywanie możliwości niezałą­ czania oświadczenia do ciała zwierzęcia, a także objęcie tą deklaracją więcej niż jednego ciała zwierzęcia, pod warunkiem że ustala się i gwarantuje jasny związek między ciałami zwierząt i obejmującymi je oświadcze­ niami. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustana­ wiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocz­ nych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (3) ustanawia zasady ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w odniesieniu do gromadzenia, transportu, przechowywania, przeła­ dunku, przetwarzania oraz wykorzystywania lub utyli­ zacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w celu uniknięcia ryzyka, jakie stwarzają one dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Rozdział VII załącznika VIII do tego rozporządzenia określa wymogi dotyczące wytwarzania trofeów myśliwskich.

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Określa ono między innymi wymagania dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzy­ mywanych w warunkach fermowych. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą gwarantować wprowadzanie takiego mięsa do obrotu tylko wówczas, gdy jest produ­ kowane zgodnie z sekcjami III i IV załącznika III do tego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 63 z 201119.2.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (  Dz.U. L 191 z 23.7.2009)

 • Dz. U. L46 - 59 z 201119.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 235/09/COL z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie tymczasowego programu pomocy o niewielkiej wartości (Norwegia)

 • Dz. U. L46 - 51 z 201119.2.2011

  Decyzja nr 1/2010 Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany rozdziału 12 załącznika 1 dotyczącego pojazdów silnikowych oraz w sprawie dodania do załącznika 1 nowego rozdziału 18 dotyczącego produktów biobójczych

 • Dz. U. L46 - 50 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję Komisji 2008/589/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 938)

 • Dz. U. L46 - 47 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 911)

 • Dz. U. L46 - 46 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję Komisji 2008/620/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, wschodniej części kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 899)

 • Dz. U. L46 - 44 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. upoważniająca Francję, zgodnie z dyrektywą Rady 92/66/EWG, do transportowania jednodniowych piskląt oraz młodych niosek poza obszarem zapowietrzonym ustanowionym w wyniku wystąpienia ogniska rzekomego pomoru drobiu w departamencie Côtes d’Armor (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 869) (1)

 • Dz. U. L46 - 28 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa, której Włochy zamierzają udzielić na rzecz Fri-El Acerra Srl (sprawy C 8/09 (ex N 357/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6159) (1)

 • Dz. U. L46 - 27 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L46 - 25 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L46 - 23 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 21 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Chosco de Tineo” (ChOG)]

 • Dz. U. L46 - 17 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 149/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.