Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa, której Włochy zamierzają udzielić na rzecz Fri-El Acerra Srl (sprawy C 8/09 (ex N 357/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6159) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 28

Strona 1 z 20
L 46/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2011

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa, której Włochy zamierzają udzielić na rzecz Fri-El Acerra Srl (sprawy C 8/09 (ex N 357/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6159)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/110/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi przepisami (1) oraz uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

2 TFUE w odniesieniu do tej pomocy. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym dnia 24 kwietnia 2009 r. (2). Komisja wezwała w niej zainteresowane strony do przed­ stawienia uwag.

(5)

Dnia 22 maja 2008 r. odbyło się spotkanie przedzgło­ szeniowe z udziałem przedstawicieli służb Komisji i władz włoskich. W drodze elektronicznego zgłoszenia z dnia 16 lipca 2008 r., zarejestrowanego w Komisji tego samego dnia, władze włoskie zgłosiły Komisji, zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE, zamiar przyznania pomocy ad hoc na rzecz FriEl Acerra Srl. W pismach z dnia 2 września 2008 r. (D/53398) i 12 grudnia 2008 r. (D/54895) Komisja poprosiła o dodatkowe informacje, które władze włoskie przedsta­ wiły w pismach z dnia 1 października 2008 r. (A/20101), 22 października 2008 r. (A/22018) i 19 stycznia 2009 r., z których ostatnie zostało zareje­ strowane w Komisji dnia 21 stycznia 2009 r. (A/1460). Dnia 10 marca 2009 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 108 ust.

(2)

Dnia 15 maja 2009 r. beneficjent pomocy, Fri-El Acerra Srl, przedstawił uwagi dotyczące decyzji w sprawie wszczęcia postępowania (A/11823). Dnia 9 czerwca 2009 r. uwagi te zostały przesłane do Włoch, które mogły się do nich odnieść (D/52516). Dnia 7 lipca 2009 r. władze włoskie poprosiły o wydłużenie terminu na przedstawienie uwag o trzy miesiące (A/16162). Dnia 20 sierpnia 2009 r. służby Komisji udzieliły odpowiedzi, przyznając dodatkowy miesiąc na przedstawienie uwag (D/53581). Dnia 10 września 2009 r. władze włoskie poprosiły o natychmiastowe spotkanie, aby omówić przedmiotową sprawę z przedstawicielami służb Komisji (A/19513). Dnia 18 września 2009 r. władze włoskie przedłożyły uwagi do omówienia w czasie spotkania (A/20172); spotkanie odbyło się w Brukseli dnia 24 września 2009 r., w obecności prawników reprezen­ tujących organ przyznający pomoc (region Kampanii) oraz beneficjenta pomocy (Fri-El Acerra Srl).

(6)

(3)

(4)

W piśmie z dnia 21 października 2009 r. (D/54421) służby Komisji przypomniały władzom włoskim, że na spotkaniu władze włoskie zgodziły się przekazać dodat­ kowe dokumenty i informacje. Władze włoskie osta­ tecznie przekazały te materiały dnia 2 listopada 2009 r., a przesyłka ta została zarejestrowana w Komisji tego samego dnia (A/23266). W piśmie z dnia 23 grudnia 2009 r. (D/55541) służby Komisji poprosiły władze włoskie o przekazanie kolejnych doku­ mentów, jeżeli te będą dostępne. W piśmie z dnia 1 lutego 2010 r. (A/1892) władze włoskie przekazały różne dokumenty, głównie pochodzące od beneficjenta pomocy. Włochy przedstawiły dodatkowe objaśnienia w wiadomości e-mail: z dnia 5 maja 2010 r.

(1) Dz.U. C 95 z 24.4.2009, s. 20.

(2) Dz.U. C 95 z 24.4.2009, s. 20.

19.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/29

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

(7)

Władze włoskie zgłosiły zamiar przyznania pomocy regionalnej ad hoc przedsiębiorstwu Fri-El Acerra Srl, zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 („wytycznymi z 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 63 z 201119.2.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (  Dz.U. L 191 z 23.7.2009)

 • Dz. U. L46 - 59 z 201119.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 235/09/COL z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie tymczasowego programu pomocy o niewielkiej wartości (Norwegia)

 • Dz. U. L46 - 51 z 201119.2.2011

  Decyzja nr 1/2010 Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany rozdziału 12 załącznika 1 dotyczącego pojazdów silnikowych oraz w sprawie dodania do załącznika 1 nowego rozdziału 18 dotyczącego produktów biobójczych

 • Dz. U. L46 - 50 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję Komisji 2008/589/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 938)

 • Dz. U. L46 - 47 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 911)

 • Dz. U. L46 - 46 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję Komisji 2008/620/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, wschodniej części kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 899)

 • Dz. U. L46 - 44 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. upoważniająca Francję, zgodnie z dyrektywą Rady 92/66/EWG, do transportowania jednodniowych piskląt oraz młodych niosek poza obszarem zapowietrzonym ustanowionym w wyniku wystąpienia ogniska rzekomego pomoru drobiu w departamencie Côtes d’Armor (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 869) (1)

 • Dz. U. L46 - 27 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L46 - 25 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L46 - 23 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 21 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Chosco de Tineo” (ChOG)]

 • Dz. U. L46 - 17 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (1)

 • Dz. U. L46 - 14 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 149/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.