Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. upoważniająca Francję, zgodnie z dyrektywą Rady 92/66/EWG, do transportowania jednodniowych piskląt oraz młodych niosek poza obszarem zapowietrzonym ustanowionym w wyniku wystąpienia ogniska rzekomego pomoru drobiu w departamencie Côtes d’Armor (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 869) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 44

Strona 1 z 2
L 46/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2011 r. upoważniająca Francję, zgodnie z dyrektywą Rady 92/66/EWG, do transportowania jednodniowych piskląt oraz młodych niosek poza obszarem zapowietrzonym ustanowionym w wyniku wystąpienia ogniska rzekomego pomoru drobiu w departamencie Côtes d’Armor (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 869)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2011/111/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W dniu 3 stycznia 2011 r. Francja stwierdziła pojawienie się ogniska rzekomego pomoru drobiu wśród gołębi ras mięsnych w gospodarstwie w gminie Langoat, w departamencie Côtes d’Armor. W dniu 30 grudnia 2010 r. ustanowiono już obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony wokół wspomnianego gospodarstwa.

uwzględniając dyrektywę Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzeko­ mego pomoru drobiu (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 lit. f) ppkt (ii),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 4 stycznia 2011 r. Francja poinformowała Komisję o stwierdzeniu wystąpienia ogniska choroby i przyjętych środkach zwalczania, w tym o zakazie prze­ noszenia i transportu drobiu poza wskazany obszar zapowietrzony i obszar zagrożony zgodnie z dyrektywą 92/66/EWG.

(1)

Dyrektywa 92/66/EWG określa unijne środki zwalczania mające zastosowanie w przypadku wystąpienia ognisk rzekomego pomoru drobiu wśród drobiu lub gołębi pocztowych i innych ptaków trzymanych w niewoli. Zgodnie z dyrektywą państwo członkowskie dopilno­ wuje, aby w momencie urzędowego potwierdzenia diag­ nozy rzekomego pomoru drobiu właściwy organ wyzna­ czył wokół zakażonego gospodarstwa obszar zapowiet­ rzony, w promieniu minimum trzech kilometrów, poło­ żony wewnątrz obszaru zagrożonego o promieniu co najmniej dziesięciu kilometrów.

(6)

Ustanowiony przez władze francuskie obszar zapowietrzony obejmuje gospodarstwa produkujące znaczną liczbę jednodniowych piskląt i młodych niosek, a gospodarstwa zlokalizowane w obszarze zagrożonym nie mają wystarczających zdolności, aby przyjąć te pisklęta i nioski. Francja poinformowała zatem Komisję, że transport jednodniowych piskląt i młodych niosek do gospodarstw położonych w obszarze zagrożonym nie jest możliwy.

(2)

Środki mające zastosowanie w obszarze zapowietrzonym obejmują zakaz wywożenia drobiu i jaj wylęgowych z terenu gospodarstw, na których są one trzymane, chyba że właściwy organ wyda warunkowe zezwolenie na transport.

(7)

W konsekwencji Francja zwróciła się o udzielenie jej zezwolenia na transport piskląt i niosek do gospodarstw położonych poza obszarem zagrożonym. Jednodniowe pisklęta i młode nioski pochodzące z gospodarstw poło­ żonych w obszarze zapowietrzonym pozostaną na tery­ torium Francji.

(3)

Właściwy organ może w szczególności udzielić zezwo­ lenia na transport jednodniowych piskląt i młodych niosek wyłącznie do gospodarstwa znajdującego się w obszarze zagrożonym, o ile na terenie tego gospodar­ stwa nie ma innego drobiu. Państwo członkowskie, w przypadku którego transport piskląt i niosek do gospodarstwa położonego w obszarze zagrożonym nie jest możliwy, otrzyma jednak zezwolenie zgodnie z procedurą ustaloną w dyrektywie 92/66/EWG na trans­ port wyżej wspomnianych piskląt i niosek do gospodar­ stwa położonego poza obszarem zagrożonym.

(8)

Należy udzielić zezwolenia, o które wnioskowała Francja, pod warunkiem że podejmie ona ścisłe środki zwalczania i środki zapobiegawcze zgodnie z dyrektywą 92/66/EWG, gwarantujące, że nie wystąpi ryzyko rozprzestrzenienia się rzekomego pomoru drobiu.

(9)

(1) Dz.U. L 260 z 5.9.1992, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 46 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 63 z 201119.2.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (  Dz.U. L 191 z 23.7.2009)

 • Dz. U. L46 - 59 z 201119.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 235/09/COL z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie tymczasowego programu pomocy o niewielkiej wartości (Norwegia)

 • Dz. U. L46 - 51 z 201119.2.2011

  Decyzja nr 1/2010 Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany rozdziału 12 załącznika 1 dotyczącego pojazdów silnikowych oraz w sprawie dodania do załącznika 1 nowego rozdziału 18 dotyczącego produktów biobójczych

 • Dz. U. L46 - 50 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję Komisji 2008/589/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 938)

 • Dz. U. L46 - 47 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 911)

 • Dz. U. L46 - 46 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję Komisji 2008/620/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, wschodniej części kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 899)

 • Dz. U. L46 - 28 z 201119.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa, której Włochy zamierzają udzielić na rzecz Fri-El Acerra Srl (sprawy C 8/09 (ex N 357/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6159) (1)

 • Dz. U. L46 - 27 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L46 - 25 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L46 - 23 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 21 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Chosco de Tineo” (ChOG)]

 • Dz. U. L46 - 17 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (1)

 • Dz. U. L46 - 14 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 201119.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 149/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.