Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

Data ogłoszenia:2011-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 1

8.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

3513/92 w celu uniknięcia rozbieżnej klasyfikacji tary­ fowej oraz zapewnienia jednolitego stosowania Nomen­ klatury scalonej w Unii Europejskiej.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje: Proszek z tkanki chrzęstnej rekina, przedstawiany w kapsułkach żelatynowych i stosowany jako suplement diety, został zaklasyfikowany do pozycji 0305 na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1858/98 z dnia 27 sierpnia 1998 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (2). Gotowy olej (zawierający olej z ziaren wiesiołka dwuletniego, tłuszcz mleczny i witaminę E), przedstawiany w kapsułkach żela­ tynowych i stosowany jako suplement diety, został zakla­ syfikowany do pozycji 1517 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3513/92 z dnia 3 grudnia 1992 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (3).

(6) (2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1858/98 oraz rozporządzenie (WE) nr 3513/92. Oprócz powyższych poprawek, należy zmienić rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporzą­ dzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenkla­ W tabelach zamieszczonych tury scalonej (5). w załączniku I, II i III do powyższego rozporządzenia wymieniono rozporządzenia podlegające zmianie (pole­ gającej, odpowiednio, na zmianie kodu CN, skreśleniu punktu w rozporządzeniu lub uchyleniu rozporządzenia). Pozycja 1 w tabeli zamieszczonej we wspomnianym załączniku I oraz pozycja 3 w tabeli zamieszczonej we wspomnianym załączniku III odnoszą się do rozporzą­ dzenia Komisji (EWG) nr 484/79 z dnia 13 marca 1979 r. (6); podobnie, pozycja 79 w tabeli zamieszczonej we wspomnianym załączniku I oraz pozycja 31 w tabeli zamieszczonej we wspomnianym załączniku II odnoszą się do pkt 3 tabeli zamieszczonej w załączniku do rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 2696/95 z dnia 21 listopada 1995 r. (7). W celu naprawienia sytuacji należy zmienić załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1179/2009 poprzez skreślenie zawartych w nim pozycji 1 i 79. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(5)

(1)

W sprawach połączonych C-410/08 do C-412/08 Swiss Caps AG przeciwko Hauptzollamt Singen (4) Trybunał Spra­ wiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że produkty przed­ stawiane w kapsułkach i przeznaczone do stosowania jako suplement diety należy klasyfikować do pozycji 2106, jako przetwory spożywcze gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone. W związku z tym należy dostosować rozporządzenie (WE) nr 1858/98 oraz rozporządzenie (EWG) nr

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W tabeli zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1858/98 skreśla się pkt 2.

(5) Dz.U. L 317 z 3.12.2009, s. 1. (6) Dz.U. L 64 z 14.3.1979, s. 47. (7) Dz.U. L 280 z 23.11.1995, s. 17.

(1 )

Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. L 241 z 29.8.1998, s. 17. (3) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, s. 12. (4) Wyrok z dnia 17 grudnia 2009 r., jeszcze nieopublikowany w Zb.Orz., pkt 29 i 32.

L 5/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2011

Artykuł 2 W tabeli zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 3513/92 skreśla się pkt 1. Artykuł 3 W tabeli zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1179/2009 skreśla się pozycje 1 i 79. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 28 z 20118.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (  Dz.U. L 170 z 30.6.2008)

 • Dz. U. L5 - 27 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592) (1)

 • Dz. U. L5 - 11 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

 • Dz. U. L5 - 7 z 20118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L5 - 5 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L5 - 3 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 12/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.