Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w zakresie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakładów w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9695) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 30

Strona 1 z 3
L 6/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.1.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w zakresie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakładów w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9695)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/9/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 12 akapit drugi, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a niektóre zakłady zostały zamknięte. W związku z tym należy uaktualnić wykazy określone w załącznikach do decyzji 2010/89/UE. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki do tej decyzji.

(4)

Według szacunków Rumunii spośród 117 zakładów objętych programami modernizacji 36 zakładów mięs­ nych zakłady dokonujące obróbki produktów rybołów­ stwa oraz jedna chłodnia nie będą w stanie zakończyć swoich programów przed dniem 31 grudnia 2010 r., mimo że są w dużym stopniu zgodne z wymogami strukturalnymi.

(5)

Decyzja Komisji 2010/89/UE z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stoso­ wania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołów­ stwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (3) ogranicza stoso­ wanie niektórych wymogów strukturalnych określonych w tych rozporządzeniach do niektórych zakładów i chłodni w tym państwie członkowskim. Te środki przejściowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r. Decyzja 2010/89/UE przewiduje również, że produkty wytworzone lub przechowywane w zakładach i chłodniach wymienionych w jej załącznikach I do IV mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub wykorzystywane do dalszego przetwarzania w tych zakładach. W październiku 2010 r. Rumunia poinformowała Komisję, że po przeprowadzeniu oceny przez jej służby weterynaryjne niektóre zakłady wymienione w tej decyzji zakończyły proces modernizacji i zostały zatwierdzone,

Rumunia ocenia, że przedmiotowe zakłady powinny być w pełni zgodne z odpowiednimi wymogami struktural­ nymi określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i nr 853/2004 do dnia 31 grudnia 2011 r. Mając na uwadze trwające usprawnienia strukturalne należy przedłużyć okres stosowania środków przejścio­ wych przewidziany w decyzji 2010/89/UE do tego dnia.

(6)

Sytuacja w tym państwie członkowskim powinna być poddana przeglądowi przed dniem 31 grudnia 2011 r. W związku z tym Rumunia powinna przedłożyć Komisji sprawozdanie dotyczące postępów w modernizacji przed­ miotowych zakładów i chłodni do dnia 31 października 2011 r.

(7)

(2)

W związku z powyższym okres stosowania decyzji 2010/89/UE należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2011 r.

(8)

Ponadto, aby zapewnić ciągłość środków przejściowych i zapobiec zakłóceniom w przemyśle, niniejsza decyzja powinna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r.

(3)

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/89/UE.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (3) Dz.U. L 40 z 13.2.2010, s. 55.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 37 z 201111.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (EBC/2010/33)

 • Dz. U. L6 - 35 z 201111.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/24)

 • Dz. U. L6 - 15 z 201111.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych przejściowych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 70) (1)

 • Dz. U. L6 - 13 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L6 - 11 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 7 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L6 - 3 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach (1)

 • Dz. U. L6 - 1 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Limone di Sorrento (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.