Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/24)

Data ogłoszenia:2011-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 35

Strona 1 z 2
11.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/35

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (wersja przekształcona) (EBC/2010/24) (2011/10/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 33, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

nien co do zasady zostać podzielony pomiędzy KBC zgodnie z decyzją Rady Prezesów, proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału w roku obrotowym, w którym dochód ten został uzys­ kany. Podobnie dochód EBC z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych powinien co do zasady zostać podzielony pomiędzy KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału w roku obrotowym, w którym dochód ten został uzyskany. Dokonując podziału dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, EBC powinien brać pod uwagę prognozę swojego wyniku finansowego na ten rok, która w należyty sposób uwzględnia potrzebę prze­ znaczenia środków na rezerwę celową z tytułu ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredyto­ wego oraz ryzyka wahań ceny złota, jak również dostęp­ ność rezerw celowych, które mogą zostać wykorzystane w celu skompensowania oczekiwanych wydatków. Określając kwotę zysku netto EBC przekazywaną do ogólnego funduszu rezerwowego na podstawie art. 33 ust. 1 Statutu ESBC, Rada Prezesów powinna rozważyć, czy część zysku, która odpowiada dochodowi z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów warto­ ściowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, powinna zostać w całości rozdzielona pomiędzy KBC,

Decyzja EBC/2005/11 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków central­ nych uczestniczących państw członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (1) wymaga znaczących zmian mających na celu uwzględnienie podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z tytułu papierów wartościo­ wych nabytych na podstawie decyzji EBC/2010/5 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościo­ wych (2). Z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest zatem sporządzenie wersji przekształconej tej decyzji. Decyzja EBC/2001/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (3) ustala sposób przy­ działu banknotów euro w obiegu krajowym bankom centralnym (KBC) proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Przepis art. 4 decyzji EBC/2010/29 oraz załącznik do tej decyzji przydziela EBC 8 % całkowitej wartości banknotów euro w obiegu. EBC przysługują wobec KBC należności w ramach Eurosystemu na kwotę stanowiącą równowar­ tość emitowanych przez KBC banknotów euro, propor­ cjonalnie do udziałów KBC w kluczu subskrybowanego kapitału. Zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji EBC/2010/23 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (4), salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu podlegają oprocentowaniu według stopy refe­ rencyjnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 decyzji EBC/2010/23 oprocentowanie to będzie rozliczane za pośrednictwem płatności w systemie TARGET2. Motyw 7 decyzji EBC/2010/23 stanowi, że dochód EBC wynikający z oprocentowania przysługujących mu wobec KBC należności w ramach Eurosystemu z tytułu przypa­ dającej na EBC części banknotów euro w obiegu powi­

Dz.U. L 311 z 26.11.2005, s. 41. Dz.U. L 124 z 20.5.2010, s. 8. Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 37 z 201111.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (EBC/2010/33)

 • Dz. U. L6 - 30 z 201111.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w zakresie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakładów w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9695) (1)

 • Dz. U. L6 - 15 z 201111.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych przejściowych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 70) (1)

 • Dz. U. L6 - 13 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L6 - 11 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 7 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L6 - 3 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach (1)

 • Dz. U. L6 - 1 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Limone di Sorrento (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.