Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (EBC/2010/33)

Data ogłoszenia:2011-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 37

Strona 1 z 2
11.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/37

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (EBC/2010/33) (2011/11/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (2)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 5, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów staty­ stycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (1), w szczególności jego art. 12, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawia­ jącego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (2), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporzą­ dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (3), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycz­ nych przez Europejski Bank Centralny (4), w szczególności jego art. 8a ust. 2, 3 i 5 oraz art. 8b, uwzględniając udział Rady Ogólnej zgodnie z art. 46 ust. 2 tiret pierwsze Statutu ESBC, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Wymiana informacji poufnych pomiędzy Komisją a krajowymi bankami centralnymi państw członkow­ skich, których walutą jest euro (zwanymi dalej „KBC”), a także pomiędzy Komisją a Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), powinna przyczyniać się do zapew­ nienia odpowiedniej jakości informacji dotyczących wielonarodowych grup przedsiębiorstw w Unii. W celu określenia formatu oraz środków i procedur bezpieczeństwa i poufności danych przekazywanych przez Komisję do KBC i EBC, Komisja przyjęła rozporzą­ dzenie (UE) nr 1097/2010 w sprawie wykonania rozpo­ rządzenia (WE) nr 177/2008. W związku z odrębną strukturą zarządzania Europej­ skiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) niezbędne jest określenie formatu oraz środków i procedur bezpieczeństwa i poufności danych otrzymywanych przez EBC oraz KBC z Komisji oraz danych przekazywanych przez KBC krajowym organom statystycznym i innym władzom krajowym uczestniczącym w ESS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Staty­ stycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Euro­ pejskich (5). Postanowienia niniejszej decyzji będą mogły mieć zasto­ sowanie również do banków centralnych państw człon­ kowskich, których walutą nie jest euro, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tymi bankami centralnymi a EBC,

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakres 1. Przekazując krajowym organom statystycznym oraz innym władzom krajowym danego państwa członkowskiego uczestniczącym w ESS (zwanym dalej „członkami ESS”) dane charakteryzujące wielonarodowe grupy przedsiębiorstw oraz jednostki, z których się one składają, KBC wykorzystują tabelę w części B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1097/2010, z zastrzeżeniem zasad dotyczących zachowania poufności zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 2533/98.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 6 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 35 z 201111.1.2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/24)

 • Dz. U. L6 - 30 z 201111.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w zakresie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakładów w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9695) (1)

 • Dz. U. L6 - 15 z 201111.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2011 r. dotycząca niektórych przejściowych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 70) (1)

 • Dz. U. L6 - 13 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L6 - 11 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 7 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L6 - 3 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach (1)

 • Dz. U. L6 - 1 z 201111.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Limone di Sorrento (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.