Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych

Data ogłoszenia:2011-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 5

Strona 1 z 4
13.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/5

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (2011/12/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

rozwoju ERBN. W komunikacie tym przedstawiono szereg konkretnych działań mających na celu uspraw­ nienie działalności ERBN, aby zapewnić efektywne i skuteczne wdrożenie programu szczegółowego „Pomysły”.

uwzględniając decyzję nr 1982/2006/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1), w szczególności jej art. 2 i 3,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą programu szczegółowego „Pomysły”, wdra­ żającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (2), w szczególności jej art. 4 ust. 2 i 3,

(5)

Zgodnie z komunikatem konieczne jest zapewnienie wspólnej klarownej i przejrzystej wizji oraz efektywnego połączenia pomiędzy strategią ERBN i jej realizacją operacyjną, odzwierciedlającego działania zarówno Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ustanowionej decyzją Komisji 2008/37/WE (5), jak i Rady Naukowej, jak również opra­ cowanie i wdrożenie spójnej i zintegrowanej strategii komunikacyjnej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2007/134/WE (3) ustanowiono Euro­ pejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN).

W uznaniu osobistych zasług członków Rady Naukowej, a zwłaszcza jej przewodniczącego i wiceprzewodniczących, należy wprowadzić honorarium za udział w posiedzeniach plenarnych Rady Naukowej. Honorarium powinno być uzależnione od zakresu ich obowiązków i ustalane na podstawie porównania z podobnymi środkami w podobnych jednostkach i państwach członkowskich. Należy również zapewnić finansowanie dla stałego Komitetu Identyfikacyjnego do celów identyfikacji przyszłych członków Rady Naukowej.

(2)

Zgodnie z programem szczegółowym „Pomysły” prze­ prowadzony został niezależny przegląd mechanizmów oraz struktur ERBN w myśl zasad doskonałości naukowej, autonomii, skuteczności i przejrzystości oraz przy pełnej współpracy Rady Naukowej. Zespół ds. Prze­ glądu przedstawił propozycję pewnych zmian mających na celu zapewnienie wzmożonej efektywności Europej­ skiej Rady ds. Badań Naukowych oraz spójnej prezentacji działań ERBN zainteresowanym stronom.

(6)

Niezbędne jest dalsze działanie mechanizmów wsparcia lokalnego dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Naukowej za pomocą dotacji w ramach instru­ mentu finansowania 7PR „Działanie koordynacyjne i wspierające”.

(7) (3)

Na podstawie tego przeglądu i zgodnie z zamierzeniem, by ERBN stała się w pełni samowystarczalna, komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytuło­ wany „Europejska Rada ds. Badań Naukowych – odpo­ wiedź na wyzwania związane z doskonałością na świa­ towym poziomie” (4) określa cele dla drugiego etapu

Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1. Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 224. Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 14. COM(2009) 552 wersja ostateczna.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Kadencja członków założycieli Rady Naukowej kończy się dnia 1 lutego 2011 r. i jest konieczna etapowa wymiana członków Rady Naukowej zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 decyzji 2007/134/WE. Nieza­ leżny Komitet Identyfikacyjny dokonał identyfikacji nowych członków zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 decyzji 2007/134/WE, z uwzględnieniem sprawozdania dla Parlamentu i Rady. Komitet przedstawił zalecenia dotyczące etapowej rotacji członków Rady Naukowej, które zostały przyjęte.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L9 - 11 z 201113.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie niektórych rodzajów informacji na temat biopaliw i biopłynów przedstawianych przez podmioty gospodarcze państwom członkowskim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 36)

  • Dz. U. L9 - 3 z 201113.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L9 - 1 z 201113.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.