Logowanie

DZ. URZ. 2010.110.2115

Tytuł:

uchwała nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Linia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 2115
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR 322/XXXVII/V/2010 RADY GMINY LINIA z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ,zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ) Rada Gminy Linia, na wniosek Wójta Gminy Linia, uchwala co następuje: Rozdział 1. Ustalenia ogólne § 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia uchwalonego Uchwałą Nr 166/XXIII/2008 Rady Gminy Linia, z dnia 30 grudnia 2008 r. Rady Gminy Linia, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, zwany dalej ?planem?, którego granice zostały określone na mapach stanowiących załącznik nr 1do niniejszej uchwały. § 2. Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa naturalnego oraz obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem. § 3. Załączniki do uchwały stanowią: 1. rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej dla celów planowania przestrzennego w skali 1:1000 (załącznik nr 1), 2. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad ich finansowania (załącznik nr 2), 3. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 3). § 4. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne stanowią ustalenia planu: 1. granice opracowania planu, 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 3. symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi oznacza przeznaczenie terenu. § 5. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1. planie ? należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 2. uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 3. rysunku planu ? należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 4. terenie ? należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 5. powierzchni biologicznie czynnej ? powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą;

Id: MQAMH-AGGEM-ABBEQ-OFYGW-ZMRLY. Podpisany Strona 1

6. m.p. ? należy przez to rozumieć miejsce postojowe; 7. zalecenie ? wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem. § 6. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1)Teren planu położony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 2)Na terenie planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Żaden też z terenów leżących w granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 3)Ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny. 4)Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1)W obrębie terenu nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1)zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. 4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1)Wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących masztów i wież telefonii komórkowej oraz tego typu konstrukcji. § 7. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 1)Zaopatrzenie w wodę - z wiejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci. 2)Zaopatrzenie w energię elektryczną ? z sieci energetycznej poprzez złącze kablowe na warunkach zarządcy sieci. 3)Zaopatrzenie w energię cieplną ? z zastosowaniem źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska, wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, itp. 4)Zaopatrzenie w gaz ? z sieci gazociągowej zgodnie z warunkami gestora sieci lub poprzez dystrybucję gazu butlowego. 5)Odprowadzenie ścieków ? docelowo sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z bezwarunkowym obowiązkiem podłączenia do sieci kanalizacyjnej po jej zrealizowaniu. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. 6)Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - z dachów obiektów budowlanych ? lokalne odprowadzenie na terenie działki do gruntu, z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych - przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach. 7)Należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. 8)Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych. 9)Gospodarowanie odpadami stałymi ?należy wydzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadków stałych. Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach. 10)W obrębie terenów budowlanych i dróg należy zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych.

Id: MQAMH-AGGEM-ABBEQ-OFYGW-ZMRLY. Podpisany Strona 2

§ 8. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 1)Na obszarze objętym granicami planu system komunikacji drogowej tworzą gruntowe drogi wewnętrzne. Rozdział 2. Ustalenia szczegółowe § 9. 1. Ustala się przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu: PG - obszary i tereny górnicze (złoże kruszyw naturalnych) 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1)intensywność zabudowy: max. 0,1 2)wysokość zabudowy: max. 8 m 3)powierzchnia zieleni: nie ustala się 4)powierzchnia zieleni: nie ustala się 5)formy zabudowy: wolno stojąca, 6)kształt dachu: dowolny; 7)zakaz budowy obiektów trwale związanych z gruntem oraz tymczasowych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jak też zakaz lokalizacji i terenów przeznaczonych do składowania paliw, 3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 1)Nie dopuszcza się podziału nieruchomości 4. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1)dostępność drogowa: z terenów przyległych, 2)parkingi: zakaz lokalizowania parkingów na terenie zakładu górniczego PG 5.

Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody 1)Teren położony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja zamierzenia nie może spowodować pogorszenia walorów krajobrazowych terenu chronionego. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 2)po cofnięciu lub wygaśnięciu koncesji teren należy zrekultywować w kierunku leśnym, 3)uciążliwość działalności musi zawierać się w granicach własności, 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 1)W obrębie terenu nie występują obiekty ani tereny o wartościach kulturowych. 7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1)Nie dotyczy. 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1)należy trwale zabezpieczyć strefę bezpieczeństwa przed osuwaniem się ziemi, 2)teren wyrobiska należy odpowiednio oznakować tablicami informującymi o robotach górniczych, 3)ochrona zasobów złoża powinna polegać na racjonalnym wyeksploatowaniu warstwy złożowej, 4)należy gromadzić nadkład w postaci gleby, 5)należy wyznaczyć filar ochronny o szerokości min. 15 m od lasu, 6)w celu zabezpieczenia przed erozją należy wykonać prace takie jak złagodzenie nachylenia skarp i ich zabezpieczenie przez obsianie mieszankami traw, osadzenie wierzbą, ewentualnie wykonanie faszyny, 9. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Id: MQAMH-AGGEM-ABBEQ-OFYGW-ZMRLY. Podpisany

Strona 3

1)30%. § 10. 1. Ustala się przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu: R - tereny rolnicze, dopuszcza się zalesienie 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1)Nie ustala się. 3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 1)Nie ustala się. 4. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1)dostępność drogowa: z terenów przyległych 2)parkingi: wyklucza się. 5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody 1)Teren położony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja zamierzenia nie może spowodować pogorszenia walorów krajobrazowych terenu chronionego. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej 1)Nie dotyczy 7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 1)Nie dotyczy. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów 1)Nie dotyczy 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1)Nie ustala się 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu 1)Nie ustala się 11. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1)30%. Rozdział 3. Przepisy końcowe § 11. Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do: 1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny jej zgodności z prawem, 2. publikacji uchwały na stronie internetowej gminy oraz umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia, 3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 wymienionej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 12. 1. W granicach obowiązywania ustaleń niniejszej zmiany traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Linia Nr 164/XIX/IV/2004 z dnia 27 października 2004.

Id: MQAMH-AGGEM-ABBEQ-OFYGW-ZMRLY. Podpisany

Strona 4

2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 11 pkt. 1 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010 r. Zalacznik1.jpg Rysunek planu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010 r. Zalacznik2.pdf o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010 r. Zalacznik3.pdf o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Przewodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz

Id: MQAMH-AGGEM-ABBEQ-OFYGW-ZMRLY. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.91.1726

  uchwała nr XXVII/388/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia mmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko / działki od Nr 78/9, 78/47/ i w Uchwale Nr XX/201/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/262/10 Rady Gminy Łagów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, Gmina Łagów

 • DZ. URZ. 2010.83.1507

  uchwała nr XXV/372/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko /działki od Nr 78/9 do 78/47/

 • DZ. URZ. 2012.1888

  uchwała nr 129/XV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Linia, gmina Linia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.223

  uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia Elektroenergetyczna 110kV w miejscowości Podleszany w gminie Mielec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.110.2114

  uchwała nr 321/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2113

  uchwała nr XXX/260/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chmielno

 • DZ. URZ. 2010.110.2112

  uchwała nr LII/443/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie.

 • DZ. URZ. 2010.110.2111

  uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/300/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz warunki naliczania i wysokości nagród Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Redy

 • DZ. URZ. 2010.110.2110

  uchwała nr LVIII/503/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Starogard Gdański lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.