Logowanie

DZ. URZ. 2010.110.2116

Tytuł:

uchwała nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Linia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 2116
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR 323/XXXVII/V/2010 RADY GMINY LINIA z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ,zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ) Rada Gminy Linia, na wniosek Wójta Gminy Linia, uchwala co następuje: § 1. Po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia uchwalonego Uchwałą Nr 166/XXIII/2008 Rady Gminy Linia, z dnia 30 grudnia 2008 r. Rady Gminy Linia, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Linia Nr 164/XIX/IV/2004 z dnia 27 października 2004r., obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych nr 541/7 i 541/9 w miejscowości Linia, zwany dalej ?planem?, którego granice zostały określone na mapach stanowiących załącznik nr 1do niniejszej uchwały. § 2. Załączniki do uchwały stanowią: 1. rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej dla celów planowania przestrzennego w skali 1:1000 (załącznik nr 1), 2. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad ich finansowania (załącznik nr 2), 3. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 3). § 3. Na rysunkach planu następujące oznaczenia graficzne stanowią ustalenia planu: 1. granice opracowania planu, 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 4. symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi oznacza przeznaczenie terenu. § 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu: U - teren usług oświaty. Dopuszcza się mieszkania związane z prowadzoną działalnością. 2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1)strukturę przestrzenną zagospodarowania. terenu należy kształtować z uwzględnieniem istniejącego i planowanego

2)należy dostosować intensywność, gabaryty oraz formy zabudowy do otaczającej zabudowy oraz do walorów krajobrazowych obszaru. 3)zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami. 4)należy maksymalnie zachować istniejący drzewostan, 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Id: WUJPO-FLYAL-NLDHM-QOKRO-ODAKQ. Podpisany Strona 1

1)teren położony jest w strefie ekspozycji układu ruralistycznego gdzie obowiązują zasady: a) zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem. b) nowa zabudowa powinna mieć formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i nawiązującą do tradycji historycznych regionu, 4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : 1)wysokość projektowanej zabudowy: a) nie więcej niż 15,0 m od poziomu terenu (wysokość mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy budynku), 2)geometria dachu: a) dachy dowolne, 3)nieprzekraczalne linie zabudowy a) 6,0 m od linii rozgraniczających drogi gminnej, 4)wielkość powierzchni zabudowy a) nie więcej niż 50% powierzchni działki, 5)procent powierzchni biologicznie czynnej a) nie mniej niż 25% powierzchni działki; 5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1)nie ustala się, 6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 1)dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej za wyjątkiem stacji telefonii komórkowych i elektrowni wiatrowych, 2)należy zapewnić dostęp do urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, 3)zaleca się wprowadzenie pasów zieleni wzdłuż granic terenu, 4)sytuowanie ogrodzeń winno zapewniać zachowanie widoczności i warunków bezpieczeństwa ruchu, 5)wszystkie budynki na działce powinny być zharmonizowane pod względem architektonicznym, kolorystyki i użytych materiałów budowlanych, 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 1)wjazd na teren działek z drogi gminnej będącej poza obszarem planu, 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1)nie dotyczy 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 1)Zaopatrzenie w wodę: a) z gminnej sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg, 2)Odprowadzenie ścieków: a) do gminnego układu kanalizacji sanitarnej, 3)Odprowadzenie wód deszczowych: a) z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do gruntu w granicach własnej działki. Z terenów utwardzonych wymagane podczyszczenie wód opadowych przed ich wprowadzeniem do ziemi. 4)Zaopatrzenie w gaz: a) poprzez dystrybucję gazu butlowego.

Id: WUJPO-FLYAL-NLDHM-QOKRO-ODAKQ. Podpisany Strona 2

5)Zaopatrzenie w energię elektryczną: a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia zgodnie z warunkami gestora sieci, dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych na wydzielonych terenach (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem sieci, 6)Zaopatrzenie w energię cieplną: a) indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze źródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych. 7)Unieszkodliwianie odpadów stałych: a) wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw. 8)dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem sieci, 9)dopuszcza się korekty przebiegu projektowanych sieci i rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w projektach budowlanych, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia tych terenów, 10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 1)nie dotyczy 11. Stawka procentowa opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1)0%. 12. inne zapisy: 1)Nie ustala się. § 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Linia do: 1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny jej zgodności z prawem, 2. publikacji uchwały na stronie internetowej gminy, 3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 wymienionej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 6. 1. W granicach obowiązywania ustaleń niniejszej zmiany traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Linia Nr 164/XIX/IV/2004 z dnia 27 października 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 6 pkt. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Id: WUJPO-FLYAL-NLDHM-QOKRO-ODAKQ. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010 r. Zalacznik1.jpg Załącznik graficzny Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010 r. Zalacznik2.pdf o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010 r. Zalacznik3.pdf o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Przewodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz

Id: WUJPO-FLYAL-NLDHM-QOKRO-ODAKQ. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.91.1726

  uchwała nr XXVII/388/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia mmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko / działki od Nr 78/9, 78/47/ i w Uchwale Nr XX/201/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/262/10 Rady Gminy Łagów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, Gmina Łagów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.223

  uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia Elektroenergetyczna 110kV w miejscowości Podleszany w gminie Mielec

 • DZ. URZ. 2010.79.1424

  uchwała nr XLI/522/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Sambora, Majkowskiego

 • DZ. URZ. 2010.165.3373

  uchwała nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie ? części północnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.110.2115

  uchwała nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2114

  uchwała nr 321/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2113

  uchwała nr XXX/260/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chmielno

 • DZ. URZ. 2010.110.2112

  uchwała nr LII/443/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie.

 • DZ. URZ. 2010.110.2111

  uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/300/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz warunki naliczania i wysokości nagród Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Redy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.