Logowanie

DZ. URZ. 2010.110.2119

Tytuł:

uchwała nr XLIII/384/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Luzino o podziale gminy na okręgi wyborcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Luzino
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 2119
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XLIII/384/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Luzino o podziale gminy na okręgi wyborcze. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 , z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz.146) w związku z art.92 ustawy z dnia 15 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz.1547, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 25 poz.219, Nr 102 poz.1055, z 2005r. Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 146 poz.1055, Nr 159 poz.1127, Nr 218 poz.1592, z 2007r. NrNr 48 poz.327, Nr 112 poz.766, z 2008r. Nr 96 poz.607, Nr 180 poz.1111, z 2009r. Nr 213 poz.1651 i poz.1652, z 2010r. Nr 57 poz.356) oraz art.4 ust.1 art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz.95) Rada Gminy Luzino, uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w: Uchwale Nr XXXVII/286/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach oraz Uchwale Nr XXXVIII/287/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/286/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 4 lipca 2002r. dotyczącej ustalenia okręgów wyborczych , ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach, poprzez zmianę liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym Nr 1 z liczby "5" na "4" oraz w okręgu wyborczym Nr 7 z liczby "2" na "3". 2. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic okręgów. 3. Wykaz stałych okręgów uwzględniający zmiany, o których mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. § 3. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Waldemar Kunz

Id: SEJLY-GLJLL-SWUBP-IJYVQ-KYOXV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/384/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc Podział Gminy Luzino na okręgi wyborcze

Id: SEJLY-GLJLL-SWUBP-IJYVQ-KYOXV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1007

  uchwała nr XLII/288/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.165.3380

  uchwała nr XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządą jest Wójt Gminy Luzino.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.176.2

  uchwała nr XLVII/434/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.861

  uchwała nr XXVIII/214/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Świdwin na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.837

  uchwała nr LIV/582/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Boguchwała na okręgi wyborcze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.110.2118

  uchwała nr XLIII/376/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Barłomino

 • DZ. URZ. 2010.110.2117

  uchwała nr XLV/314/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Lipusz na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.110.2116

  uchwała nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2115

  uchwała nr 322/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia.

 • DZ. URZ. 2010.110.2114

  uchwała nr 321/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.