Logowanie

DZ. URZ. 2010.120.2320

Tytuł:

uchwała nr LIII/449/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-29
Organ wydający:Rada Miejska w Redzie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 120 pozycja: 2320
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR LIII/449/2010 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652 ) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału miasta Redy na 9 stałych obwodów głosowania ustalając ich numery i granice jak w załączniku. § 2. 1. Traci moc uchwała Nr XLIII/414/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie obwodów głosowania dla wybory Rady Miejskiej w Redzie. 2. Traci moc uchwała Nr LII/445/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty § 4. Uchwałę niezwłocznie Wyborczemu w Gdańsku. przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

Id: FJRVK-IVHHW-KYIEB-HICIW-ZNAGV. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/449/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania. Głosowanie w wyborach do rad gmin przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Dotychczas kwzestie podziału miasta Redy na obwody głosowania regulowała uchwała Nr XLIII/414/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 czerwca 2002 roku oraz uchwała Nr LII/445/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 r. W związku z zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz mając na uwadze prawidłowe ustalenie granic obwodów głosowania uznaje się za zasadne wprowadzenie prawidłowej regulacji w zakresie podziału miasta Redy na stałe obwody glosowania a wynikającą ze zmiany granic administracyjnych miasta i liczby mieszkańców.

Id: FJRVK-IVHHW-KYIEB-HICIW-ZNAGV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LIII/449/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Nr obwodu głosowania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Granica obwodu głosowania M.Buczka, Gniewowska od nr 11 do końca, Jara, Krótka, Leśna, Objazdowa, E.Orzeszkowej, Piaskowa, Podgórna, Słoneczna, Spacerowa, Zbychowska, Żwirowa A. Asnyka, J. Brzechwy, F. Ceynowy, F. Fenikowskiego, A.Mickiewicza, Ks.Józefa Poniatowskiego, B.Prusa, M. Reja, Św.Wojciecha, A.Zawadzkiego Młyńska, Obwodowa, Osadnicza, Szkolna Cechowa, Drogowców, Gdańska, Gniewowska od nr 1 do nr 8, Łososiowa, Ogrodowa, Ogrodników, Owocowa, Pucka od nr 1 do nr 8, Rzeczna, Rzemieślnicza, Jana III Sobieskiego, Torowa, Warzywnicza, Wejherowska,Zbożowa, Zielna Bociania, Bursztynowa, Głogowa, Jantarowa, Krucza, Łąkowa bloki nr 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39 i od Nr 41-70, Mostowa, Nasienna, Olimpijska, Rolnicza, Słowikowa, Sportowa, Tenisowa, Wodociągowa, Źródlana, Żurawia Cicha, H.Derdowskiego, Aleja Jana Pawła II, Łąkowa zabudowa jednorodzinna od nr 1 do nr 14, nr 16 i 18 oraz blok nr 22, 1 Maja, C.K.Norwida, Spokojna Długa od nr 58 do końca, Górna, Graniczna, Korzenna, Kościelna, Al.Lipowa nr nieparzyste do nr 19 i wszystkie nr od 26 do końca, Miodowa, Okrężna, Podleśna, Pogodna, Prosta, Rekowska, Sosnowa, Tęczowa, Zacisze G.Bacewicz, Biwakowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, F.Chopina, Długa od nr 1 do nr 57, Drużynowa, Gawędy, Harcerska, Jaśminowa, Jesionowa, Jęczmienna, M.Karłowicza, Konwaliowa, Krokusowa, Kwiatowa, Al.Lipowa nr parzyste od nr 2 do nr 24, Letnia, W.Lutosławskiego, Łubinowa, Łopianowa, Cz. Miłosza, Miętowa, Modrzewiowa, S.Moniuszki, 12-Go Marca, F.Nowowiejskiego, Owsiana, M.Ogińskiego, Pogodna, Polna, Pszenna, Pucka od nr 9 do końca, Przemysłowa, Rumiankowa, Rajdowa, Różana, Skautów, Spółdzielcza, A.Świerzyńskiego, Szafranowa, Usługowa, Wczasowa, Widokowa, Wiejska, Wiklinowa, Wierzbowa, H.Wieniawskiego, Wodniaków, Zuchów, Żytnia Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Gajowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kazimierska, Klonowa, Morelowa, Nowa, Olchowa, Parkowa, Płk.St.Dąbka, Poprzeczna, Świerkowa, Topolowa, Torfowa, Wiśniowa, Wrzosowa, J.Wybickiego

8.

9.

Id: FJRVK-IVHHW-KYIEB-HICIW-ZNAGV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4995

  uchwała nr IX/84/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Mława na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.1809

  uchwała nr XIV/291/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1489

  uchwała nr XI/245/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5307

  uchwała nr 243/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic i podziału na stałe obwody głosowania, utworzone na terenie Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.120.2319

  uchwała nr LIII/448/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta Redy na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. 2010.120.2318

  uchwała nr XXXVII/358/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy Pelplin na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. 2010.120.2317

  uchwała nr 45/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.120.2316

  uchwała nr XL/365/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Łeby, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. 2010.120.2315

  uchwała nr XLVI/418/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.