Logowanie

DZ. URZ. 2010.120.2323

Tytuł:

uchwała nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-29
Organ wydający:Sejmik Województwa Pomorskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 120 pozycja: 2323
Hasła:Budżet województwa

UCHWAŁA NR 1166/XLVII/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami: z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1206, z roku 2006 Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz.1658, z roku 2007 Nr 173, poz. 1218, z roku 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z roku 2010 Nr 28, poz. 142 oraz 146 ) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr 1050/XLI/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok, ze zmianami1) wprowadza się następujące zmiany: 1. treść § 1 otrzymuje brzmienie: ? § 1 Dochody budżetu województwa w wysokości 749 995 039 zł (zwiększenie o kwotę 10 771 325 zł), zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące ? kwota 537 533 101 zł, 2) dochody majątkowe ? kwota 212 461 938 zł.? 2. treść załącznika nr 1 zmienia się w zakresie określonym w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały; 3. wprowadza się jednolitą treść planu dochodów budżetu województwa stanowiącego załącznik nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały; 4. treść § 2 otrzymuje brzmienie: § 2.1 Wydatki budżetu województwa w wysokości 991 374 274 zł (zwiększenie o kwotę 50 621 419 zł), zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące ? kwota 509 843 345 zł, 2) wydatki majątkowe ? kwota 481 530 929 zł. 2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2b. 4. Wydatki przypadające do spłaty, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 13 366 000 zł zgodnie z zawartymi umowami.? 5. treść załącznika nr 2 zmienia się w zakresie określonym w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały; 6. wprowadza się jednolitą treść planu wydatków budżetu województwa stanowiącego załącznik nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały; 7. treść załącznika nr 2a, 2b zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 2c, 2d do niniejszej uchwały; 8. treść § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3 1.Przychody budżetu województwa w wysokości 248 079 235 zł (zwiększenie o kwotę 39 850 094 zł) i rozchody budżetu województwa w wysokości 6 700 000 zł (bez zmian), zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 241 379 235 zł są przychody województwa pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3.

Id: SZXBL-VEJOJ-WYLIL-MTYKW-PKDGN. Podpisany Strona 1

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 5 000 000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 241 379 235 zł, 3) spłatę kredytów z lat ubiegłych do kwoty 4 700 000 zł.? 9. treść załącznika nr 3 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 10. treść § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4 W budżecie tworzy się: 1. REZERWA OGÓLNA ? kwota 4 353 410 zł; 2. REZERWA CELOWA ? kwota 12 438 623 zł, w tym: *REZERWY NA ZADANIA BIEŻĄCE - kwota 6 217 416 zł: - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt. 4 Ustawy z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym)- kwota 20 000 zł, - Finansowanie projektów nieinwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznychkwota 848 188 zł, - Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego kwota 1 000 000 zł, - Zadania oświatowe- kwota 4 349 228 zł, *REZERWY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - kwota 6 221 207 zł: - Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego- kwota 500 000 zł, - Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych- kwota 3 721 207 zł, - Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami- kwota 2 000 000 zł?. 11. treść załącznika nr 5, 6, 7, 8, 9 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Jan Kleinszmidt

1) Uchwałą

Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1079/XLII/10 z dnia 25.01.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 69/287/10 z dnia 26.01.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 112/289/10 z dnia 02.02.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1109/XLIII/10 z dnia 22.02.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 226/295/10 z dnia 24.02.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 227/296/10 z dnia 02.03.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 312/298/10 z dnia 11.03.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1147/XLV/10 z dnia 29.03.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 367/303/10 z dnia 30.03.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 414/307/10 z dnia 08.04.2010 r.

Id: SZXBL-VEJOJ-WYLIL-MTYKW-PKDGN. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc Zal 1a do 1166 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Zal 1b do 1166 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.doc Zal 2a do 1166 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik4.doc Zal 2b do 1166 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik5.xls zal 2c Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik6.xls

Id: SZXBL-VEJOJ-WYLIL-MTYKW-PKDGN. Podpisany

Strona 3

zal 2d Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik7.xls Zal 3,4,5,6,7,8

Id: SZXBL-VEJOJ-WYLIL-MTYKW-PKDGN. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.278

  uchwała nr 13/59/2011 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2012.2195

  zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Człuchów za 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1519

  zarządzenie nr 287/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2441

  uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetuminy Lichnowy za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr z wykonania budżetu województwa kujawsko-pomorskiego za 2010 rok Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2011r. informacja ogólna sprawozdania z wykonania budżetu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.120.2322

  uchwala nr 1225/L/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.120.2321

  uchwała nr XLVII/336/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Starogardzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. 2010.120.2320

  uchwała nr LIII/449/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2010.120.2319

  uchwała nr LIII/448/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta Redy na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. 2010.120.2318

  uchwała nr XXXVII/358/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy Pelplin na okręgi wyborcze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.