Logowanie

DZ. URZ. 2010.12.226

Tytuł:

uchwała nr 293/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-01-27
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 12 pozycja: 226
Hasła:lokale,inne

UCHWAŁA NR 293/XXXVI/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniająca w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty Na podstawie Art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" i Art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) § 1. W Uchwale Nr 13/III/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2006r. zmienia się stawki czynszu za grunty wydzierżawione na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sposób następujący: Ustala się minimalne stawki czynszu za dzierżawę gruntów w brzmieniu jak niżej :

Lp Grunty użytkowane na cele Stawka w zł za 1 m2 miesięcznie 1 uprawy rolne i łąki klasa I-II -4 q żyta/1 ha klasa III-IV -3 q żyta/1 ha klasa V-VI -1 q żyta/1 ha nieużytki 30% stawki za grunty V-VI klasy 2 uprawy sadownicze, kwiatów i warzyw 3 rzemiosła i usług 4 transportu 5 składowe i przemysłowe 6 handlowe, ciastkarskie i mała gastronomia, handlu ulicznego (kioski), stragany, stałe stoiska sprzedaży czasopism, wyrobów tytoniowych, owoców, słodyczy itp. 7 handlu targowiskowego-stałe punkty sprzedaży na targowisku i placach  handlowych 8 garaży i komórek o powierzchni do 10m2 9 komórek o powierzchni do 10 m2 10 ruchome punkty sprzedaży 11 ustawienia cyrku 17,60 dziennie od wózka 462-dziennie bez względu na powierzchnię

ID: NDEJT-OFLLG-UGFIY-STRRY-XUZVD. Podpisany. 12 ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli

Stawka w zł za 1 m2 rocznie

aktualna cena żyta ogłoszona przez GUS

0,55 9,35

0,66 1,76 1,76 -

9,35

-

11,00 3,30 -

82,50-dziennie bez względu na powierzchnię

- Strona 1 / 2

na powierzchnię 12 ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli 82,50-dziennie bez względu na powierzchnię -

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

ID: NDEJT-OFLLG-UGFIY-STRRY-XUZVD. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.572

  uchwała nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne, cele rolne a wydzierżawiane na czas oznaczony do rolniczego użytkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.731

  uchwała Nr V/65 /2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów

 • DZ. URZ. 2011.3.58

  uchwała nr 375/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty.

 • DZ. URZ. 2011.18.441

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Dziemiany

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.12.225

  uchwała nr 291/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca w sprawie określenia górnych stawek opłat oraz rozliczania usług świadczonych przez podmioty posiadające zezwolenie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2010.12.224

  uchwała nr XXXI/299/2009 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.12.223

  uchwała nr XXXI/291/2009 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/271/2009 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26.06.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Łeba.

 • DZ. URZ. 2010.12.222

  uchwała nr Nr XXXVIII/329/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Tytułu: ?Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej?.

 • DZ. URZ. 2010.12.221

  uchwała nr XXXVI/316/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dofinansowania w formie refundacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.