Logowanie

DZ. URZ. 2010.130.2486

Tytuł:

uchwała nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2011 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2486
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR XLIV/288/2010 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2011 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 , poz.1806, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 ), art.19 pkt 1 lit. ?b? pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 roku Nr 93, poz.585 , Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 i z 2009 roku Nr 56, poz. 458), pkt 4 lit. ?b? obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010 roku ( M. P. Nr 55, poz. 755) , uchwały nr XXIV/152/2008 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy Parchowo spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej uchwala ,co następuje : § 1. Ustala się w miejscowościach : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO i ŻUKÓWKO wysokość opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych oraz szkoleniowych za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach: - 1,55 zł - od emerytów , rencistów i młodzieży uczącej się, - 1,95 zł - od pozostałych osób fizycznych. § 2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej wynosi 7 % od zainkasowanej kwoty. Inkasentami opłaty są osoby określone w uchwale Rady Gminy Parchowo Nr XIV/72/2007 z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo zmienionej uchwałą Nr XVI/97/2008 Rady Gminy Parchowo z dnia 18 lutego 2008 roku i zmienionej uchwałą Nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010 roku . § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

Id: XGHVC-DZJLW-FUGKX-YUGEZ-LBQDU. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy Parchowo określa wysokość rocznych stawek podatków i opłat, które nie mogą być wyższe od określonych przez Ministra Finansów . Minister Finansów podwyższa górne granice stawek kwotowych na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 roku opublikowanym w M.P. Nr 51, poz.688, wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku wyniósł 2,6 % . W związku z tym proponowane w Uchwale Rady Gminy Parchowo stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok są również wyższe od stawek uchwalonych przez radę Gminy Parchowo na rok 2010 o 2,6 %. Pomimo podwyżki o proponowane stawki podatkowe gmina Parchowo i tak poniesie skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek - skutki obniżenia stawki w roku 2010 to, kwota 107,00 zł Statut Gminy Parchowo określa m.in. ? zadania i zakres działania gminy?. W tym zakresie zawarte jest stwierdzenie, iż podstawowym zadaniem gminy Parchowo jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Parchowo. Zaspokajanie tych potrzeb w znaczącej mierze uzależnione jest od posiadanych środków finansowych ? własnych gminy. W związku z tym , iż rosną potrzeby finansowania zarówno posiadanego majątku jak nowych inwestycji koniecznym jest podwyższenie podatków i opłat lokalnych .

Id: XGHVC-DZJLW-FUGKX-YUGEZ-LBQDU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.176.4185

  uchwała nr XI.68.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2012 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości: BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ ,NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO.

 • DZ. URZ. 2012.2672

  uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.157.3135

  uchwała nr XLIX/413/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.

 • DZ. URZ. 2011.167.3653

  uchwała nr XV/146/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.129.2485

  uchwała nr XLVII/425/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. 2010.129.2484

  uchwała nr XLVII/424/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. 2010.129.2483

  uchwała nr XLVII/422/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.10.2010 do 31.12 .2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.129.2482

  uchwała nr XXXVII/338/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Chojnickiego

 • DZ. URZ. 2010.129.2481

  uchwała nr XXXVII/332/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalania zasad zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.