Logowanie

DZ. URZ. 2010.130.2488

Tytuł:

uchwała nr IV/31/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej , naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2488
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR IV/31/10 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ Z DNIA 27 SIERPNIA 2010 R. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej , naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98a ust. 1, oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala co następuje : § 1. 1. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, nalicza się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. 2. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej , nalicza się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej z udziałem środków Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z nich. § 2. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , o których mowa w § 1 ust. 1, wynosi 15 % różnicy wartości sprzed i po dokonaniu podziału. § 3. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, o którym mowa w § 1 ust. 2 , wynosi 15 % różnicy wartości nieruchomości sprzed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Gida

Id: KLEVI-WCSJN-SLFQP-MQYAY-JQYTE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr LXX/311/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/205/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.641

  uchwała nr III/3/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1064

  uchwała nr XXI/127/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.130.2487

  uchwała nr XLIV/287/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.130.2486

  uchwała nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2011 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO

 • DZ. URZ. 2010.129.2485

  uchwała nr XLVII/425/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. 2010.129.2484

  uchwała nr XLVII/424/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. 2010.129.2483

  uchwała nr XLVII/422/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.10.2010 do 31.12 .2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.