Logowanie

DZ. URZ. 2010.141.2757

Tytuł:

uchwała nr LVI /4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pucka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Puck
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 2757
Hasła:

UCHWAŁA NR LVI /4/2010 RADA MIASTA PUCKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pucka. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz. 755) RADA MIASTA PUCKA uchwala , co następuje : § 1. Ustala się stawki od nieruchomości nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w następującej wysokości : 1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,63zł 2. Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 5,70zł 3. Od 1 m2 powierzchni gruntów: 2010r.- 0,30zł § 2. Wysokość stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi : 1. Od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej: 18zł 2. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 4,15zł 3. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,45zł 4. Od gruntów bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni: 0,75zł 5. Od budowli 2% ich wartości . § 3. Traci moc uchwała Nr XLII/7/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Puck. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Marek Falkowski

Id: MDIOZ-VGCUR-GWTLY-OQLTI-GAUBL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.155.3244

  uchwała nr X/7/2011 Rady Miasta Puck z dnia 11 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pucka

 • DZ. URZ. 2011.61.1379

  uchwała nr V/4/2011 Rady Miasta Puck z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Pucka nr LVI/7/2010 w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2010.17.293

  uchwała nr XLIII/2/2009 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/4/2009 w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2012.1791

  uchwała nr XVI/6/2012 Rady Miasta Puck z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Pucka Nr XXXIV/9/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. 2011.167.3628

  uchwała nr X/15/2011 Rady Miasta Puck z dnia 11 października 2011r. Zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Pucka Nr XXXII/6/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pucka

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.141.2756

  uchwała nr LII/1470/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2010.141.2755

  uchwała nr LII/1469/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2010.141.2754

  uchwała nr LII/1468/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2010.141.2753

  uchwała nr XLV/404/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Zblewo

 • DZ. URZ. 2010.141.2752

  uchwała nr XLV/403/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 października 2010r. w sprawie podatków i opłat lokalnych w Gminie Zblewo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.