Logowanie

DZ. URZ. 2010.141.2760

Tytuł:

uchwała nr LVI /7/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Puck
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 2760
Hasła:

UCHWAŁA NR LVI / 7 / 2010 RADA MIASTA PUCK z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w zw. z art. 15, 19 pkt 1 ust. ?a? pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póź.zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.(Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz.755) RADA MIASTA PUCKA uchwala , co następuje : § 1. Opłatę targową pobiera się codziennie od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży na terenie całego miasta Puck ? na targowiskach miejskich, placach, plaży, przejściach do plaży, posesjach prywatnych i w innych podobnych miejscach. § 2. Ustala się stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 1) od stanowiska wydzielonego dla osób fizycznych i prawnych handlujących towarem sprzedawanym z samochodu ciężarowego dostawczego, osinobusu, traktora, samochodu osobowego z przyczepą lub stołu ustawionego przy ww. pojeździe 2) od osób fizycznych i prawnych sprzedających towar ze stałych stoisk o wymiarze 2,5 mb nie zadaszonych i zadaszonych znajdujących sięna targowisku. Jeden stół uważa się jako jedno stanowisko. 3) od osób fizycznych i prawnych handlujących towarem ze stoisk nie zadaszonych o wymiarze 2 mb. 4) od osób fizycznych i prawnych handlujących towarem z ręki, toreb, koszów, stolików itp. nie przekraczających 1 m2 5) Za każdy następny rozpoczęty metr kwadratowy ponad wymieniony w pkt. od 1 do 4 39zł

29zł 27zł 8zł 10zł

§ 3. Powyższym opłatom targowym podlegają bez wyjątku wszyscy sprzedający z chwilą zajęcia miejsca handlu, bez względu na to, czy do sprzedaży już przystąpiły, czy też sprzedaży towarów jeszcze nie rozpoczęli. § 4. 1. Inkasentem opłaty targowej jest : a) Stanisław Kollek b) Krystian Gajdosik zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. 2. Za czynności inkasenta ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 6 % od ogólnej kwoty zainkasowanej opłaty targowej. 3. Wynagrodzenie z tytułu pobranej opłaty wypłacane jest do dnia 10 następnego miesiąca po dokonaniu rozliczenia. § 5. Osoby dokonujące sprzedaży na terenie miasta są zobowiązane do okazywania dowodu uiszczenia opłaty targowej osobom kontrolującym, upoważnionym przez organ podatkowy. § 6. Na targowisku miejskim obowiązuje Regulamin porządkowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 7. Traci moc uchwała Nr XLII/4/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Pucka. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Id: ITZYU-DJXGD-CROOM-JYNBZ-RNYGP. Podpisany Strona 1

Przewodniczący Rady Marek Falkowski

Id: ITZYU-DJXGD-CROOM-JYNBZ-RNYGP. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr LVI / 7 / 2010 Rada Miasta Puck z dnia 30 września 2010 r. Regulamin porządkowy obowiązujący wszystkich użytkowników placu targowego w Pucku I. Postanowienia ogólne. 1) a) Plac targowy w Pucku obejmuje obszar od stacji transformatorowej przy ul. Armii Wojska Polskiego od strony zachodniej, do Placu Obrońców Wybrzeża po stronie północnej i południowej, oraz wydzielone miejsca na Placu Obrońców Wybrzeża w granicach oznaczonych tablicami, gdzie dopuszcza się sprzedaż płodów rolnych. W okresach przedświątecznych zwiększa się możliwość rozszerzenia miejsc handlowych przy Placu Obrońców Wybrzeża. b) Zezwala się na handel przedświąteczny przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku na parkingu od strony ul. Sobieskiego. c) Handel przedświąteczny może odbywać się nie dłużej niż 14 dni przed następującymi świętami: - Wielkanocnymi, - Wszystkich Świętych, - Bożego Narodzenia, d) W razie zainteresowania handlem przedświątecznym ? Przedsiębiorca zgłasza się do Urzędu Miasta Pucka celem zarezerwowania wydzielonego stanowiska. 2) Osoby handlujące na targowisku są zobowiązane do posiadania i udokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej . Osoby , które prowadzą działalność bez wymaganych uprawnień podlegają karze zgodnie z art. 60 kodeksu wykroczeń. 3) Za korzystanie z placu targowego pobierana jest opłata targowa ustalona uchwałą Rady Miasta w Pucku. 4) W sektorze B, C, D, E osoby sprzedające swoje towary ze stołów, zajmujące jednocześnie miejsce handlu poza stołem, ponoszą opłaty za zajmowane łącznie metry kwadratowe powierzchni handlowej. 5) Wobec istniejącego zakazu ruchu w obu kierunkach na placu targowym dopuszcza się wjazdy pojazdami tylko w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 6) Osoby handlujące na targowisku są zobowiązane po rozładunku towaru niezwłocznie wyprowadzić pojazd poza teren targowiska. (Czas trwania wyładunku określa się do 30 minut). 7) Wszyscy właściciele prywatnych pawilonów handlowych po przywiezieniu towaru zobowiązani są dokonać rozładunku w czasie 30 minut, a następnie pojazd wyprowadzić poza teren targowiska. 8) Osoby sprzedające swoje towary na targowisku zobowiązane są dbać o czystość i porządek przy swoich stoiskach sprzedaży. Wszelkie papiery i inne opakowania np.: kartony, torby, worki i skrzynki należy wrzucić do stojącego na targowisku zbiornika ? kontenera , przeznaczonego na śmieci. 9) Zabrania się pozostawienia samochodów, przyczep, stołów lub innych rzeczy przeznaczonych do handlu na terenie targowiska miejskiego oraz miejsca wydzielonego na Placu Obrońców Wybrzeża. Jeżeli pozostaje przyczepa lub samochód na targowisku to uiszcza się opłatę ryczałtową w wysokości 100 zł za 1 miesiąc. Opłata dotyczy osób, które wykupiły abonament miesięczny ustalony w pkt VI. Samochód lub przyczepę można pozostawić w sektorze A. 10) Ustala się czas prowadzenia działalności handlowej na terenie targowiska od godz. 600 do 2000 . II. Targowisko podzielone jest na 5 sektorów :

Id: ITZYU-DJXGD-CROOM-JYNBZ-RNYGP. Podpisany

Strona 1

1) SEKTOR A 14 stanowisk ? stoisko dla samochodów ? sprzedaż warzyw, owoców oraz art. przemysłowych. i spożywczych 2) SEKTOR B od nr 1 ? 16 sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych. Na stoiskach od nr 9 ? 16 zezwala się również na sprzedaż warzyw i owoców. 3) SEKTOR C stoły niezadaszone od nr 1-20 ? sprzedaż art. przemysłowych ( zakaz sprzedaży warzyw i owoców ), stoły nie zadaszone od nr 21-26 ? miejsca sprzedaży przeznaczone dla ogrodników. 4) SEKTOR D stoły niezadaszone od nr 1- 4 sprzedaż art. przemysłowych, spożywczych , kwiatów itp. ( zakaz sprzedaży warzyw i owoców ). 5) SEKTOR E stoły niezadaszone od nr 1-5 sprzedaż art. przemysłowych, spożywczych , kwiatów itp. ( zakaz sprzedaż warzyw i owoców ). III. Sprzedaży drobnych ilości warzyw i owoców z działek i ogródków przydomowych dopuszcza się na szczytach sektora B, C, D i E. IV. Cudzoziemcy mogą prowadzić handel wyłącznie, pod warunkiem posiadania odpowiedniego dokumentu zezwalającego na prowadzenie tej działalności. V. Zakazuje się prowadzenia handlu na jezdniach placu targowego. VI. Dozwolone jest wykupienie abonamentu na rezerwację stałego miejsca handlu na okres jednego miesiąca. Opłata za abonament wynosi : 60 zł miesięcznie. Niezależnie od opłaty za abonament , kupców obowiązuje codziennie opłata targowa. 1) Posiadanie abonamentu na stoisko handlowe obowiązuje kupca do zajęcia go : a) do godz. 800 w okresie od 1.IV do 30.IX ; b) do godz. 900 w okresie od 1.X do 31.III. rano danego dnia. Nie zajęcie stoiska do tego czasu powoduje prawo do zajęcia go przez inną dowolną osobę. 2) Abonament na dany miesiąc należy wykupić w Referacie Finansowo ? Budżetowym Urzędu Miasta najpóźniej do dnia 25 ? ego każdego miesiąca poprzedzającego. 3) Nie wykupiony abonament na stoisko do tego dnia upoważnia Urząd Miasta do sprzedaży go innemu kupcowi w terminie do dnia 28 ? ego każdego miesiąca. 4) W przypadku większego zainteresowania danym stoiskiem wybór zostanie dokonany przez losowanie. 5) Urząd Miasta zobowiązany jest do comiesięcznego wywieszania imiennej informacji o sprzedanych abonamentach na tablicy ogłoszeń na targowisku najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. 6) Odstąpienie lub odsprzedanie abonamentu jest niedopuszczalne. Urząd Miasta może odstąpić od sprzedaży abonamentu osobie, która abonament miesięczny wykupiła a na stanowisku nie handluje powyżej jednego miesiąca lub na przestrzeni ostatniego kwartału, prowadzi handel sporadycznie.

Id: ITZYU-DJXGD-CROOM-JYNBZ-RNYGP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.38.627

  uchwała nr XLIII/7/2009 Rady Miasta Puck w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/4/08 Rady Miasta Puck z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Gminy Miasto Puck.

 • DZ. URZ. 2010.17.293

  uchwała nr XLIII/2/2009 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/4/2009 w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2011.61.1379

  uchwała nr V/4/2011 Rady Miasta Puck z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Pucka nr LVI/7/2010 w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2011.119.2418

  zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych w obszarze Gminy Miasta Puck

 • DZ. URZ. 2011.16.414

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/124/10 Rady Gminy Puck z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Umorzenie opłaty adiacenckiej

  Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.141.2759

  uchwała nr LVI/6/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty miejscowej na terenie miasta Pucka.

 • DZ. URZ. 2010.141.2758

  uchwała nr LVI/5/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psa na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2010.141.2757

  uchwała nr LVI /4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pucka.

 • DZ. URZ. 2010.141.2756

  uchwała nr LII/1470/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2010.141.2755

  uchwała nr LII/1469/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.