Logowanie

DZ. URZ. 2010.141.2761

Tytuł:

uchwała nr LVI/8/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Puck
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 2761
Hasła:

UCHWAŁA NR LVI/8/2010 RADA MIASTA PUCKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w zw. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011 r. (Monitor Polski z 2010 r. Nr 55 poz.755 ) RADA MIASTA PUCK UCHWALIŁA CO NASTĘPUJE: § 1. 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton: a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 620,00 b) powyżej 5,5 tony do 7,5 ton włącznie - 930,00 c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie - 1.106,00 d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.374,00 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: a) od 12 ton do 15 ton włącznie - 1.488,00 b) powyżej 15 ton do mniej niż 23 ton włącznie - 2.234,00 c) powyżej 23 ton do mniej niż 29 ton - 2.810,00 d) równej i wyższej niż 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.810,00 e) równej i wyższej niż 29 ton z innym systemem zawieszenie - 2.810,00 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.488,00 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: a) od 12 ton do 31 ton - 2.180,00 b) od 31 ton do 36 ton z dwiema osiami - 2.202,00 c) od 31 ton do 36 ton z trzema osiami - 2.206,00 d) powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne 2.810,00 e) powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia - 2.810,00 f) równej i wyższej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia - 2.810,00 5. Od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d. m .c. Od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton do 10 ton - 994,00 b) powyżej 10 ton do mniej niż 12 ton - 1.240,00 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d. m .c. równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Id: SBXPV-AMREM-YSVIR-EVENQ-LLUCP. Podpisany Strona 1

a) od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.568,00 b) powyżej 36 ton - 1.982,00 7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc - 1.472,00 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.982,00 § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck. § 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Nr XLII/2/2009 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2010 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Marek Falkowski

Id: SBXPV-AMREM-YSVIR-EVENQ-LLUCP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.16.414

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/124/10 Rady Gminy Puck z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck

 • DZ. URZ. 2010.141.2764

  uchwała nr LXII/534/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2237

  uchwała nr LXVI/516/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2870

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2310

  uchwała nr LVII/1087/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.141.2760

  uchwała nr LVI /7/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2010.141.2759

  uchwała nr LVI/6/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany wysokości opłaty miejscowej na terenie miasta Pucka.

 • DZ. URZ. 2010.141.2758

  uchwała nr LVI/5/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psa na terenie miasta Puck.

 • DZ. URZ. 2010.141.2757

  uchwała nr LVI /4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pucka.

 • DZ. URZ. 2010.141.2756

  uchwała nr LII/1470/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.