Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2901

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Lipusz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2901
Hasła:

UCHWAŁA NR XLVIII/343/2010 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art.10, art. 12b, art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy Lipusz uchwala,  co następuje: § 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, 740,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie, 900,00 zł c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton 1 070,00 zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym,  że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki  podatku wynoszą, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1.590,00 zł  4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, wynoszą jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego 560,00 zł  6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego, wynoszą jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc, 770,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc. 1.270,00 zł 2. Nie wprowadza się innych zwolnień poza wymienionymi w art. 12 ust.1 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych.

ID: VHKDZ-NSOKL-DHTVH-DMHQW-IGSQM. Podpisany. Strona 1 / 4

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r.

2. Nie wprowadza się innych zwolnień poza wymienionymi w art. 12 ust.1 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz. 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer UZASADNIENIE Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych obligującej Radę Gminy do określenia stawek podatku od środków  transportowych. Zawarte w projekcie uchwały stawki podatku zgodne są z założeniami do budżetu gminy Lipusz na 2011 rok, zakładającymi wzrost stawek do wysokości stawek określonych na 2011 rok przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku  od środków transportowych (art. 10 ust. 1). W obwieszczeniu z dnia 30 lipca 2010 r. dokonano  przeliczenia górnych granic stawek kwotowych na 2011 r. zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r., który wyniósł 2,6 % (komunikat prezesa GUS z 13 lipca 2010r. ? MP nr 51, poz. 688). Natomiast stawki określone w załącznikach nr 1-3 do uchwały ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku  do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a zatem w 2010 r. uległ zmniejszeniu o 7,26%. Mając na względzie powyższe w przygotowanej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. podwyższono stawki podatku dla poszczególnych  rodzajów środków transportowych średnio o 2,6 %.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010 r. Zalacznik1.xls Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  Strona 2 / 4 wyższej niż 12 ton Załącznik nr 2

ID: VHKDZ-NSOKL-DHTVH-DMHQW-IGSQM. Podpisany.

Janusz Wawer UZASADNIENIE Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych obligującej Radę Gminy do określenia stawek podatku od środków  transportowych. Zawarte w projekcie uchwały stawki podatku zgodne są z założeniami do budżetu gminy Lipusz na 2011 rok, zakładającymi wzrost stawek do wysokości stawek określonych na 2011 rok przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku  od środków transportowych (art. 10 ust. 1). W obwieszczeniu z dnia 30 lipca 2010 r. dokonano  przeliczenia górnych granic stawek kwotowych na 2011 r. zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r., który wyniósł 2,6 % (komunikat prezesa GUS z 13 lipca 2010r. ? MP nr 51, poz. 688). Natomiast stawki określone w załącznikach nr 1-3 do uchwały ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku  do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a zatem w 2010 r. uległ zmniejszeniu o 7,26%. Mając na względzie powyższe w przygotowanej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. podwyższono stawki podatku dla poszczególnych  rodzajów środków transportowych średnio o 2,6 %.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010 r. Zalacznik1.xls Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  wyższej niż 12 ton Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010 r. Zalacznik2.xls Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  12 ton

ID: VHKDZ-NSOKL-DHTVH-DMHQW-IGSQM. Podpisany.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/343/2010

Strona 3 / 4

12 ton Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010 r. Zalacznik3.xls Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 to

ID: VHKDZ-NSOKL-DHTVH-DMHQW-IGSQM. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2900

  uchwała nr XLVIII/339/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2011 oraz formy ich poboru.

 • DZ. URZ. 2010.149.2899

  uchwała nr XLVIII/335 /2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Lipusz z dnia 15 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipusz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2010.149.2898

  uchwała nr XLIII/258/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. 2010.149.2897

  uchwała nr XLVIII/292/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011rok

 • DZ. URZ. 2010.149.2896

  uchwała nr XLVIII/291/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010r. w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.