Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2902

Tytuł:

uchwała nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Działkowej położonej we wsi Wda

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Lubichowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2902
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XLIII/297/2010 RADY GMINY LUBICHOWO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Działkowej położonej we wsi Wda Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr  142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lubichowo u c h w a l a, co następuje: § 1. Do istniejącej we wsi Wda ulicy Działkowej włącza się grunty do końca działki nr 427, działkę gminną nr 488, KW GD1A/00034374/6, o powierzchni 0,2400 ha oraz działkę nr 489/33, KW 28964, o powierzchni 0,1982  ha i ustala się przebieg tej ulicy zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubichowo.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2010 r. Zalacznik1.PDF Zał 1 do uchwały XLIII-297-2010

ID: HSOBT-JZNUW-RMLDS-JSKIE-MBKLS. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2901

  uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.149.2900

  uchwała nr XLVIII/339/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2011 oraz formy ich poboru.

 • DZ. URZ. 2010.149.2899

  uchwała nr XLVIII/335 /2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Lipusz z dnia 15 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipusz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2010.149.2898

  uchwała nr XLIII/258/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. 2010.149.2897

  uchwała nr XLVIII/292/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.