Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2904

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/300/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy w Miłoradzu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2904
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVI/300/10 RADY GMINY W MIŁORADZU z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok. Na podstawie art.5, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U.Nr 95 poz.613, z późniejszymi zmianami),art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (MP nr 55 poz. 755) Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje: § 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku wynoszą: 1. od powierzchni gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków pow. użyt. za 1 m2 - 0,78 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych pow. za 1 ha - 4,15 zł, c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pow. użyt. za 1 m2 - 0,28 zł , 2. od budynków lub ich części: a) od budynków mieszkalnych pow. użyt. za 1 m2 - 0,67 zł, b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pow. użyt. za 1 m2 20,00 zł, c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifkowanym materiałem siewnym pow. użyt. za 1 m2 - 9,82 zł, d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pow. użyt. za 1 m2 - 4,27 zł, e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pow. użyt. za 1 m2 - 5,20 zł, 3. od budowli ? 2% ich wartości, 4. od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do poboru i przesyłania wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości, § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1. Budynki oraz ich części związane z kultem religijnym, budynki lub części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, budynki i ich części związanych z prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej oraz budynki i ich części związane z przechowywaniem sprzętu strażackiego. 2. Zachowuje się zwolnienia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 95 poz.613 z późn. zm.). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: UDMVL-FELSZ-YJTJJ-VQYWO-UDHFW. Podpisany Strona 1 z 3

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Katarzyna Kostrzewa - Rzoska

Id: UDMVL-FELSZ-YJTJJ-VQYWO-UDHFW. Podpisany

Strona 2 z 3

Uzasadnienie Stawki podatku od nieruchomości na 2010 r. wg uchwały Rady Gminy Miłoradz przedstawiały się następująco: 1. od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 pow. użytk. 0,65 zł, 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 pow. użytk. 19,00 zł, 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 pow. użytk. 9,57 zł, 4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za 1 m2 pow. użytk. 4,16 zł, 5. od pozostałych budynków lub ich części oraz garaży za 1 m2 pow. użytk. 5,00 zł, 6. od budowli 2% ich wartości, 7. od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do poboru i przesyłania wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków ? 1 % ich wartości, 8. od 1 m2 powierzchni gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi za 1 m2 pow. użytk. 0,75 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,04 zł, c) od pozostałych gruntów za 1 m2powierzchni użytk. 0,26 zł,

Stawki podatku od nieruchomości na 2010 r. Wg ustawy przedstawiały się następująco: Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 za 1 m2 pow. użytk. 0,65 zł za 1 za 1 m2 m2 pow. użytk. 20,51 zł pow. użytk. 9,57 zł Stawki podatkowe na 2011 r. wg ustawy: 0,67 zł 21,05 zł 9,82 zł 4,27 zł 7,06 zł 2% 2% 0,80 zł 4,15 zł 0,41 zł

za 1 m2 pow. użytk. 4,16 zł za 1 m2 pow. użytk. 6,88 zł 2% ich wartości 2% ich wartości

Ad. 8, pkt za 1 m2 pow. użytk. 0,77 zł a Ad. 8, pkt za 1 ha powierzchni 4,04 zł b Ad. 8, pkt za 1 m2 pow. użytk. 0,39 zł c

Użytki rolne o powierzchni poniżej 1 ha podlegają podatkowi rolnemu ? w wysokości uzależnionej od aktualnych cen żyta w myśl znowelizowanej ustawy podatkowej, w 2010r. ustawowa cena żyta wynosiła 34,10 za 1 dt; na 2011 rok ustalono cenę w wysokości ?? zł za 1 dt.

Id: UDMVL-FELSZ-YJTJJ-VQYWO-UDHFW. Podpisany

Strona 1 z 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.186

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.510

  uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.108

  uchwała nr 9/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1374

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2903

  uchwała nr XXXVI/299/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz.

 • DZ. URZ. 2010.149.2902

  uchwała nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Działkowej położonej we wsi Wda

 • DZ. URZ. 2010.149.2901

  uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.149.2900

  uchwała nr XLVIII/339/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2011 oraz formy ich poboru.

 • DZ. URZ. 2010.149.2899

  uchwała nr XLVIII/335 /2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Lipusz z dnia 15 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipusz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.