Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2905

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Miłoradz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2905
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVI/301/10 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 95 poz.613, z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. (MP nr 55 poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640,00 zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 980,00 zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.280,00 zł, 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t ? stawki określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton ? 1.320,00 zł 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton: a) do 36 ton bez względu na liczbę osi jezdnych ? 2.170,00 zł, b) powyżej 36 ton stawki określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? 270,00 zł, 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ? 880,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1.040,00 zł. § 2. Zwolnienia z podatku od środków transportowych zachowuje się zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz.613 z późniejszymi zmianami). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.

Id: UGKXD-AUHIA-PKLIF-VQJIE-GWWDM. Podpisany

Strona 1

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Katarzyna Kostrzewa - Rzoska

Id: UGKXD-AUHIA-PKLIF-VQJIE-GWWDM. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Wysokość stawek podatku od środków transportowych określono na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 2010 roku oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra finansów z dnia 30 lipca i 11 października 2010 r., w których podano minimalne i górne stawki opodatkowania środków transportowych obowiązujące w 2011 roku.

Id: UGKXD-AUHIA-PKLIF-VQJIE-GWWDM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010 r. Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niż 1 12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25

Stawki podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) inne systemy mniej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi niż równoważne jezdnych 2 13 14 15 3 dwie osie 1 270 1 380 1 510 1 640 trzy osie 1 510 1 640 1 760 1 880 2 000 2 130 cztery osie i więcej 1 880 2 000 2 130 2 260 2 370 1 880 2 000 2 130 2 300 2 370 1 510 1 640 1 760 1 880 2 000 2 130 1 270 1 380 1 510 1 640 4

Id: UGKXD-AUHIA-PKLIF-VQJIE-GWWDM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010 r. Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż 1 36 trzy osie 36 40 40

Stawki podatku(w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem mniej pneumatycznym lub zawieszeniem niż uznanym za równoważne 2 dwie osie 2 290 2 290 3 inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

2 290 2 410

2 290 2 410

Id: UGKXD-AUHIA-PKLIF-VQJIE-GWWDM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010 r. Stawki podatku dla przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/ nie mniej niż 1 12 18 25 dwie osie 12 28 33 38 trzy osie 12 38 38 28 33 38

Stawki podatku(w złotych) oś jezdna (osie jezdne) mniej z zawieszeniem pneumatycznym lub niż zawieszeniem uznanym za równoważne 2 jedna oś 18 25 1 010 1 120 1 290 1 120 1 290 1 390 1 510 1 290 1 550 1 010 1 120 1 290 1 120 1 290 1 390 1 600 1 290 1 550 3 inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

Id: UGKXD-AUHIA-PKLIF-VQJIE-GWWDM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Wielbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/290/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIII/200/2008 Rady miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy w Platerówce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/11 Rady Gminy Platerówka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2504

  uchwała Nr XXXV/477/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2904

  uchwała nr XXXVI/300/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2903

  uchwała nr XXXVI/299/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz.

 • DZ. URZ. 2010.149.2902

  uchwała nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Działkowej położonej we wsi Wda

 • DZ. URZ. 2010.149.2901

  uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.149.2900

  uchwała nr XLVIII/339/2010 Rady Gminy Lipusz z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2011 oraz formy ich poboru.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.