Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2908

Tytuł:

uchwała nr LV/74/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2908
Hasła:

UCHWAŁA NR LV/74/2010 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 21 października 2010 r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZWOLNIEŃ OD TEGO PODATKU NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1 ) od budynków mieszkalnych lub ich części ? od 1m? powierzchni użytkowej 0,55 zł 2 ) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? z zastrzeżeniem pkt. 3-4 ? od 1m? powierzchni użytkowej 18,71 zł 3 ) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? od 1m? powierzchni użytkowej 9,82 zł 4 ) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? od 1m? powierzchni użytkowej 4,27 zł 5 ) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? od 1m? powierzchni użytkowej 4,37 zł 6 ) od budowli ? od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2% 7 ) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? od 1m? powierzchni 0,75 zł 8 ) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? od 1 ha powierzchni 4,15 zł 9 ) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? od 1 m? powierzchni 0,33 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1 ) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, związanych z prowadzeniem wyłącznie działalności rolniczej w tych gospodarstwach, 2 ) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele publicznej ochrony przeciwpożarowej, 3 ) budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będących w posiadaniu podmiotów działających na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: EIVLT-AUZFK-VJLOF-AYZBK-UKENU. Podpisany Strona 1

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Józef Witek

Id: EIVLT-AUZFK-VJLOF-AYZBK-UKENU. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ? Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych stawek określonych w ww. ustawie. Proponuję wprowadzić następujące zwolnienia z podatku od nieruchomości: budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, związanych z prowadzeniem wyłącznie działalności rolniczej w tych gospodarstwach, budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele publicznej ochrony przeciwpożarowej, budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będących w posiadaniu podmiotów działających na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Id: EIVLT-AUZFK-VJLOF-AYZBK-UKENU. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

 • DZ. URZ. 2012.1626

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn.: ?Kolejowa Obwodnica Metropolii ? Pruszcz Gdański, Goszyn?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2907

  uchwała nr XLI/181/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo

 • DZ. URZ. 2010.149.2906

  uchwała nr XXXVI/302/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2905

  uchwała nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2904

  uchwała nr XXXVI/300/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2903

  uchwała nr XXXVI/299/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.