Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2910

Tytuł:

uchwała nr LV/76/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2910
Hasła:

UCHWAŁA NR LV/76/2010 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 21 października 2010 r. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek w podatku od środków transportowych: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 658,00 zł 740,00 zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 1.092,00 zł 1.224,00 zł

c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 1.308,00 zł 1.480,00 zł

2. od samochodów cięzarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie załkowitej i liczbie osi: a)dwie osie

- od 12 ton a poniżej 15 ton - od 15 ton i więcej 888,00 zł 922,00 zł

b)trzy osie

- od 12 ton a poniżej 19 ton - od 19 ton a poniżej 23 ton - od 23 ton i więcej 902,00 zł 1.078,00 zł 1.332,00 zł

c)cztery osie i więcej

Id: KWGAY-BRYHC-PTKWY-OHBWB-NPLTV. Podpisany

Strona 1

- od 12 ton a poniżej 27 ton - od 27 ton a poniżej 29 ton - od 29 ton i więcej

1.012,00 zł 1.362,00 zł 2.310,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi: a)dwie osie

- od 12 ton a poniżej 15 ton - od 15 ton i więcej 1.080,00 zł 1.498,00 zł

b)trzy osie

- od 12 ton a poniżej 19 ton - od 19 ton a poniżej 23 ton - od 23 ton i więcej 1.134,00 zł 1.546,00 zł 1.882,00 zł

c)cztery osie i więcej

- od 12 ton a poniżej 27 ton - od 27 ton a poniżej 29 ton - od 29 ton i więcej 1.246,00 zł 1.966,00 zł 2.822,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a)od 3,5 tony do 7 ton włącznie:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 1.292,00 zł 1.456,00 zł

b)powyżej 7 ton a poniżej 12 ton:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 1.524,00 zł 1.714,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi: a)dwie osie

- od 12 ton a poniżej 25 ton - od 25 ton a poniżej 31 ton - od 31 ton i więcej 1.076,00 zł 1.432,00 zł 1.688,00 zł

b)trzy osie

- od 12 ton a poniżej 40 ton - od 40 ton i więcej 1.792,00 zł 2.058,00 zł

Id: KWGAY-BRYHC-PTKWY-OHBWB-NPLTV. Podpisany

Strona 2

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi: a)dwie osie

- od 12 ton a poniżej 25 ton - od 25 ton a poniżej 31 ton - od 31 ton i więcej 1.190,00 zł 1.792,00 zł 2.182,00 zł

b)trzy osie

- od 12 ton a poniżej 40 ton - od 40 ton i więcej 2.148,00 zł 2.826,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a)od 7 ton a poniżej 12 ton

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 810,00 zł 880,00 zł

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi: a)jedna oś

- od 12 ton a poniżej 25 ton - od 25 ton i więcej 594,00 zł 716,00 zł

b)dwie osie

- od 12 ton a poniżej 28 ton - od 28 ton a poniżej 38 ton - od 38 ton i więcej 896,00 zł 1.018,00 zł 1.366,00 zł

c)trzy osie

- od 12 ton a poniżej 38 ton - od 38 ton i więcej 934,00 zł 1.132,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi: a)jedna oś

- od 12 ton a poniżej 25 ton - od 25 ton i więcej 660,00 zł 774,00 zł

b)dwie osie

Id: KWGAY-BRYHC-PTKWY-OHBWB-NPLTV. Podpisany

Strona 3

- od 12 ton a poniżej 28 ton - od 28 ton a poniżej 38 ton - od 38 ton i więcej

1.074,00 zł 1.540,00 zł 2.028,00 zł

c)trzy osie

- od 12 ton a poniżej 38 ton - od 38 ton i więcej 1.190,00 zł 1.530,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a)mniej niż 30 miejsc:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 930,00 zł 1.050,00 zł

b)równej lub wyższej niż 30 miejsc:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 1.634,00 zł 1.836,00 zł

§ 2. Ponadto określa się stawki podatku od środków transportowych: 1. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton określonych w § 1 pkt 1, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości: a)powyżej 3.5 tony do 5,5 tony włącznie:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 329,00 zł 370,00 zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 546,00 zł 612,00 zł

c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:

- wiek pojazdu do 10 lat - wiek pojazdu powyżej 10 lat 654,00 zł 740,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku po jej uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Id: KWGAY-BRYHC-PTKWY-OHBWB-NPLTV. Podpisany

Strona 4

Przewodniczący Rady Józef Witek

Id: KWGAY-BRYHC-PTKWY-OHBWB-NPLTV. Podpisany

Strona 5

Uzasadnienie Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; ciągniki siodłowe i balastowe do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; autobusy. Rada Gminy określa, w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka nie może przekroczyć stawek podanych w ustawie. Roczne stawka podatku w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - nie mogą być niższe od kwot określonych w załącznikach do ustawy.

Id: KWGAY-BRYHC-PTKWY-OHBWB-NPLTV. Podpisany

Strona 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2377

  uchwała nr LI/226/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2166

  uchwała nr 83/XLIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2777

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.389.3

  uchwała nr XLVIII/383/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2909

  uchwała nr LV/75/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. 2010.149.2908

  uchwała nr LV/74/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2010.149.2907

  uchwała nr XLI/181/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo

 • DZ. URZ. 2010.149.2906

  uchwała nr XXXVI/302/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.149.2905

  uchwała nr XXXVI/301/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.