Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2911

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Pszczółki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2911
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXIX/357/10 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.z 2010r, Nr 95, poz.613 ze zmianami), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (T.J. Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969 ze zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art.8, ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r,Nr 225, poz.1635 ze zmianami) i art. 9 , art.28 §4, art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zmianami) Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2) podatku rolnego od osób fizycznych, 3) podatku leśnego od osób fizycznych 4) opłaty skarbowej, 5) opłaty targowej. § 2. 1. Ustala się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków i opłat określonych w § 1 pkt 1,2,3,5: 1) w sołectwie Pszczółki - sołtys Pani Wiesława Zbroszczyk, zam. Pszczółki, ul. Ogrodowa 1, 2) w sołectwie Skowarcz - sołtys Pan Jan Guszkowski, zam. Skowarcz ul.Gdańska 76, 3) w sołectwie Różyny - sołtys Pan Sławomir Piskorz, zam. Różyny ul.Gdańska 57B, 4) w sołectwie Kolnik - sołtys Pan Józef Węsierski, zam. Kolnik ul.Leszczynowa 12, 5) w sołectwie Rębielcz - sołtys Pan Piotr Nowomiejski zam. Rębielcz 24, 6) w sołectwie Żelisławki - sołtys Pan Roman Czaja, zam. Żelisławki 29A/1, 7) w sołectwie Ulkowy - sołtys Pan Jan Wawrzyniak, zam. Ulkowy 29, 8) w sołectwie Kleszczewko - sołtys Pan Józef Soból, zam. Kleszczewko 31A, 9) w sołectwie Ostrowite - sołtys Pani Marzena Brzeska, zam. Ostrowite 5A 2. Ustala się inkasenta - Panią Barbarę Mróz - referenta ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy do poboru opłaty skarbowej. 3. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście. 4. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami, kosztami egzekucyjnymi oraz opłatami prolongacyjnymi. 5. Poboru należności dokonuje się przez cały rok budżetowy z wykorzystaniem kwitariusza K-103. Kwitariusze wydawane są przez Urząd Gminy i po wykorzystaniu podlegają rozliczeniu. Na koniec roku roku budżetowego wszystkie kwitariusze będące w dyspozycji inkasentów są zwracane do Urzędu Gminy w Pszczółkach. 6. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 5 dni kalendarzowych wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy. Za pierwszy dzień uznaje się datę pobrania należności. Jeżeli piąty dzień przypada na dzień wolny od pracy, to pobrane należności inkasent zobowiązany jest wpłacić ostatniego dnia roboczego przed upływem piątego dnia.

Id: XWJLI-LRXES-EVNJY-CGGJG-ABWUZ. Podpisany Strona 1

7. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania tych należności przez podatników w kasie urzędu lub na rachunek bankowy. § 3. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 6% od pobranych i wpłaconych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 kwot. § 4. Wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa dokonywana będzie kwartalnie, do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wyjątkiem jest wypłata za IV kwartał, która to będzie następowała do końca grudnia roku budżetowego, z tytułu pobranych i wpłaconych na rachunek urzędu kwot w okresie od 1 października do 10 grudnia. Rozliczenie pobranych i wpłaconych kwot w okresie od 11 do 31 grudnia danego roku nastąpi łącznie z rozliczeniem I kwartału roku następnego. § 5. Traci moc Uchwała Nr VI/55/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu podatkow i innych opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Id: XWJLI-LRXES-EVNJY-CGGJG-ABWUZ. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Pobór podatków lokalnych od osób fizycznych może odbywać się w drodze inkasa, gdzie organ stanowiący określa inkasentów i zasady inkasa. Pobór podatków na terenie sołectw bezpośrednio u sołtysa lub innego ikasenta stanowi udogodnienie dla podatników, w związku z powyższym podejmuje się niniejszą uchwałę.

Id: XWJLI-LRXES-EVNJY-CGGJG-ABWUZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.37.865

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.

 • DZ. URZ. 2011.18.437

  uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.18.436

  uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.

 • DZ. URZ. 2011.18.438

  uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki".

 • DZ. URZ. 2011.4.133

  uchwała nr XL/372/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Pszczółki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2910

  uchwała nr LV/76/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.149.2909

  uchwała nr LV/75/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. 2010.149.2908

  uchwała nr LV/74/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2010.149.2907

  uchwała nr XLI/181/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo

 • DZ. URZ. 2010.149.2906

  uchwała nr XXXVI/302/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.