Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2913

Tytuł:

uchwała nr L/359/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2913
Hasła:

UCHWAŁA NR L/359/10 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420; Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146; Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011r. ( M.P. Nr 55, poz. 755) RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA, CO NASTĘPUJE: § 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1) od gruntów: a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł b) od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł 2) od budynków lub ich części : a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,60 zł b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł e) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł f) od 1m2 powierzchni użytkowej domków letniskowych - 7,06 zł g) od 1m2 garaży trwale związanych z gruntem - 5,70 zł 3) od budowli 2 % ich wartości § 2. Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 0010, przez pocztę lub u sołtysa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/277/09 Rady Gminy w Rzeczenicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Id: RLCKW-JEMUU-CHJMB-QMACY-CGGDV. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2912

  uchwała nr XLVIII/341/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2010.149.2911

  uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.

 • DZ. URZ. 2010.149.2910

  uchwała nr LV/76/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.149.2909

  uchwała nr LV/75/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. 2010.149.2908

  uchwała nr LV/74/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.