Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2914

Tytuł:

uchwała nr NR L/360/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2914
Hasła:

UCHWAŁA NR NR L/360/10 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 października 2010 r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420; Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146; Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675), oraz art. 15 ust. 1 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011r. ( M.P. Nr 55, poz. 755) RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA, CO NASTĘPUJE: § 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenica w następujących wysokościach: 1) za sprzedaż towaru z wózka, kosza, skrzynki lub z ręki - 25,00 zł 2) za sprzedaż towaru z samochodu osobowego oraz przyczep samochodowych, ciągnikowych oraz z wozów konnych - 30,00 zł 3) za sprzedaż towaru z samochodu dostawczego - 35,00 zł § 2. Opłata targowa płatna jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10, przez pocztę, u upoważnionego pracownika Gminnego Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy ? Pana Wacława Kaczyńskiego (w miejscowości Rzeczenica), w pozostałych miejscowościach u sołtysa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/280/09 Rady Gminy w Rzeczenicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenica. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Id: MDJOP-NOPMQ-KGHXC-IDVSM-PDDPB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2012.2483

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2913

  uchwała nr L/359/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.149.2912

  uchwała nr XLVIII/341/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2010.149.2911

  uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.

 • DZ. URZ. 2010.149.2910

  uchwała nr LV/76/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.149.2909

  uchwała nr LV/75/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.