Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2915

Tytuł:

uchwała nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2915
Hasła:

UCHWAŁA NR L/361/10 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420; Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146; Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675) oraz art. 10 art.12 ust. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011r. ( M.P. Nr 55, poz. 755), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. Nr 75, poz.950). RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA, CO NASTĘPUJE: § 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rzeczenica: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton ? jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, 7) od autobusów - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy dowożące dzieci do szkół, oraz pojazdy wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową. § 3. Podatek od środków transportowych płatny jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10, lub przez pocztę. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/279/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach) powyżej 3,5 5,5 9 do 5,5 włącznie 9 włącznie poniżej 12

stawka podatku w złotych 709,80 997,50 1260,00

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna całkowita (w tonach) nie mniej niż dwie osie 12 13 14 15 trzy osie 12 17 19 21 23 25 cztery osie i więcej 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25 13 14 15 mniej niż

masa

Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub Inne systemy zawieszenia osi uznanym za równoważne jezdnyc 1.417,50 1.470,0 1.522,50 1.575,00 1.680,00 1.732,50 1.785,00 1.837,50 1.890,00 1.942,50 1.680,00 1.732,50 1.785,00 1.837,50 1.890,00 1.417,50 1.470,00 1.522,50 1.575,00 1.680,00 1.732,50 1.785,00 1.837,50 1.890,00 1.942,50 1.680,00 1.732,50 1.785,00 2.604,00 2.604,00

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

dopuszczalna masa całkowita (w tonach) od 3,5 poniżej 12

stawka podatku w złotych 420,00

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik Stawka podatku w złotych siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach nie mniej niż dwie osie 12 18 25 31 trzy osie 12 powyżej 36 40 do 36 ton włącznie 40 1.323,00 1.323,00 1.830,15 1.830,15 1.830,15 2.705,85 18 25 31 840,0 892,50 945,00 1.499,40 840,00 892,50 976,50 2.058,00 mniej niż Inne systemy Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem zawieszenia osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne jezdnych

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) nie mniej niż 17 mniej niż 12

stawka podatku w złotych 1.155,00

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Stawka podatku w złotych naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż jedna oś 12 18 25 dwie osie 12 28 33 powyżej 36 38 trzy osie 12 powyżej 36 38 do 36 ton włącznie 38 1.470,00 1.522,50 1.470,00 1.470,00 1.522,50 1.470,00 28 33 do 36 ton włącznie 38 1.207,50 1.312,50 1.365,00 1.417,50 1.417,50 1.207,5 1.312,50 1.371,30 1.417,50 1.804,95 18 25 1.155,00 1.207,50 1.260,00 1.155,00 1.207,50 1.260,00 mniej niż Inne Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem zawieszenia pneumatycznym lub uznanym za równoważne jezdnych systemy osi

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. Stawki podatku od autobusów:

Liczba miejsc mniej niż 30 równej lub wyższej 30

stawka podatku w złotych 1.470,00 1.575,00

Id: HRWEM-ZIWXJ-IQSLU-SERVI-YVZJR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2914

  uchwała nr NR L/360/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy

 • DZ. URZ. 2010.149.2913

  uchwała nr L/359/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.149.2912

  uchwała nr XLVIII/341/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2010.149.2911

  uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.

 • DZ. URZ. 2010.149.2910

  uchwała nr LV/76/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.