Logowanie

DZ. URZ. 2010.149.2916

Tytuł:

uchwała nr L/362/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 149 pozycja: 2916
Hasła:

UCHWAŁA NR L/362/10 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (T.j.: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, zm.: Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 747; Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz. U. z 2009r. Nr 56 poz. 458), oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz.960). RADA GMINY RZECZENICA UCHWALA CO NASTĘPUJE § 1. Obniża się określoną cenę 1 q żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010 roku (M.P. Nr , poz. ) z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 35,00 zł za 1 q przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rzeczenica. § 2. Podatek rolny płatny jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10, przez pocztę lub u sołtysa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Id: RNLON-POWGW-AFZZO-LNJSD-WUKLS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.166.3576

  uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.16.406

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7866

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.149.2915

  uchwała nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.149.2914

  uchwała nr NR L/360/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy

 • DZ. URZ. 2010.149.2913

  uchwała nr L/359/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.149.2912

  uchwała nr XLVIII/341/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2010.149.2911

  uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.